GRADSKO VIJEĆE / Ponedjeljak, 23. prosinca 2016.

Godina III - broj 14.Na temelju članka 35. stavka 1. točke 5. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst i 137/15), članka 64. Zakona o proračunu (“Narodne novine” broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10, 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14 i 7/16 – pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 22. prosinca 2016. godine, donijelo je

 

 

 

 

O D L U K U
o statusnim promjenama u trgovačkim društvima RIJEKA PROMET d.d.
i RIJEKA plus d.o.o.

 

 

 

Članak 1.

 

Grad Rijeka, kao jedini osnivač – član trgovačkog društva RIJEKA PROMET d.d., Rijeka, Fiumara 13, OIB: 46811281375 (u daljnjem tekstu: Rijeka promet), daje suglasnost na provedbu podjele s preuzimanjem društva kapitala prijenosom dijela imovine Rijeka prometa, kao gospodarske cjeline, na trgovačko društvo RIJEKA plus d.o.o., Rijeka, Školjić 15, OIB: 83938812619 (u daljnjem tekstu: Rijeka plus).

Podjela s preuzimanjem iz stavka 1. ovoga članka obuhvaća isključivo prijenos imovine Rijeka prometa potrebne za obavljanje poslova upravljanja javnim parkiralištima pod naplatom, prijenosa, vuče i premještanja nepropisno parkiranih vozila te postavljanja naprava za blokiranje vozila.

Preostala imovina Rijeka prometa, potrebna za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta i drugih javnoprometnih površina na području grada Rijeke, odvodnja oborinskih voda, održavanje betonskih graničnika, mostova, pješačkih nathodnika i dr., nije predmet podjele s preuzimanjem iz stavka 1. ovoga članka.

Popis imovine iz stavka 2. ovoga članka te međusobni odnosi trgovačkih društava iz stavka 1. ovoga članka koji proizlaze iz podjele s preuzimanjem uredit će se posebnim ugovorom, sukladno propisima i aktima društava.

 

 

 

Članak 2.

 

Provedbom podjele s preuzimanjem iz članka 1. ove Odluke, temeljni kapital Rijeka prometa smanjit će sa sadašnjeg iznosa od 17.961.900,00 kuna za iznos od 7.184.760,00 kuna, na iznos od 10.777.140,00 kuna.

Grad Rijeka s osnove smanjenja temeljnog kapitala, sukladno stavku 1. ovoga članka i podjele s preuzimanjem iz članka 1. ove Odluke, stječe poslovni udio odnosno temeljni ulog u temeljnom kapitalu Rijeka plusa u iznosu od 7.185.000,00 kuna.

 

 

 

Članak 3.

 

Gradu Rijeci pripada pravo na prijenos dijela zadržane dobiti Rijeka prometa u iznosu od 9.699.426,00 kuna s osnove dividende.

Grad Rijeka s osnove prava iz stavka 1. ovoga članka povećava temeljni ulog u temeljnom kapitalu Rijeka plusa u ukupnom iznosu od 9.700.000,00 kuna.

 

 

 

Članak 4.

 

 Ovlašćuje se Gradonačelnik Grada Rijeke za poduzimanje svih radnji za provedbu ove Odluke.

 

 

 

 

Članak 5.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

 

 

KLASA: 021-05/16-01/121
URBROJ: 2170-01-16-00-16-2
Rijeka, 22. prosinca 2016.

 

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednica
Gradskog vijeća
Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.