GRADSKO VIJEĆE / Srijeda, 30. studenoga 2016.

Godina III - broj 13.Na temelju članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14 i 7/16 – pročišćeni tekst) i članka 75. stavka 2. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 29/09, 14/13, 22/13 – ispr. i 25/13 – pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 29. studenoga 2016. godine, donijelo je

 

 

O  D  L  U  K  U
o razrješenju i izboru potpredsjednika i razrješenju i izboru člana Odbora za mjesnu samoupravu Gradskog vijeća Grada Rijeke

 

 

 

 

I.

 

Razrješuje se Walter Volk dužnosti potpredsjednika Odbora za mjesnu samoupravu Gradskog vijeća Grada Rijeke.

 

 

 

II.

 

Za potpredsjednika Odbora za mjesnu samoupravu Gradskog vijeća Grada Rijeke bira se Marin Barać.

 

 

 

III.

 

Razrješuje se Marin Barać dužnosti člana Odbora za mjesnu samoupravu Gradskog vijeća Grada Rijeke.

 

 

IV.

 

Za člana Odbora za mjesnu samoupravu Gradskog vijeća Grada Rijeke bira se Saša Pešut.

 

 

 

V.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

 

 

KLASA: 021-05/16-01/94
URBROJ: 2170-01-16-00-16-3
Rijeka, 29. studenoga 2016.

 

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednica
Gradskog vijeća
Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.