GRADSKO VIJEĆE / Ponedjeljak, 23. prosinca 2016.

Godina III - broj 14.Na temelju članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14 i 7/16 – pročišćeni tekst) i članka 75. stavka 2. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 29/09, 14/13, 22/13 – ispr. i 25/13 – pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 22. prosinca 2016. godine, donijelo je

 

 

 

 

O D L U K A
o razrješenju i izboru člana Odbora za promet
Gradskog vijeća Grada Rijeke

 

 

 

 

I.

 

            Razrješuje se Boris Mijolović dužnosti člana Odbora za promet Gradskog vijeća Grada Rijeke.

 

 

 

II.

 

            Za člana Odbora za promet Gradskog vijeća Grada Rijeke bira se Željko Vizintin.

 

 

 

III.

 

            Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

 

KLASA: 021-05/16-01/102
URBROJ: 2170-01-16-00-16-2
Rijeka, 22. prosinca 2016.

 

 

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednica
Gradskog vijeća
Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.