GRADSKO VIJEĆE / Ponedjeljak, 23. prosinca 2016.

Godina III - broj 14.Na temelju članka 7. stavka 2. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (“Narodne novine” broj 24/11, 61/11, 27/13, 48/13 – pročišćeni tekst, 2/14 i 96/16) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14 i 7/16 – pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Rijeke na sjednici 22. prosinca 2016. godine, donijelo je

 

 

 

 

 

O D L U K U
o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka
zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Rijeke za 2017. godinu

 

 

 

 

Članak 1.

 

Ovom Odlukom raspoređuju se sredstva za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Rijeke (u daljnjem tekstu: Gradsko vijeće) za 2017. godinu koja se osiguravaju u Proračunu Grada Rijeke za 2017. godinu.

 

 

 

Članak 2.

 

U Proračunu Grada Rijeke za 2017. godinu osigurana su sredstva za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću za 2017. godinu u iznosu od 917.000,00 kuna.

 

 

 

Članak 3.

 

Za svakog člana Gradskog vijeća utvrđuje se jednaki mjesečni iznos sredstava tako da pojedinoj političkoj stranci pripadaju sredstva razmjerno broju njenih članova Gradskog vijeća u trenutku konstituiranja Gradskog vijeća.

Za svakog izabranog člana Gradskog vijeća podzastupljenog spola, pojedinoj političkoj stranci pripada i pravo na naknadu razmjerno broju izabranih članova Gradskog vijeća podzastupljenog spola.

 

 

Članak 4.

 

Za svakog člana Gradskog vijeća utvrđuje se mjesečni iznos sredstava od 2.295,68 kuna.

Za svakog člana Gradskog vijeća podzastupljenog spola utvrđuje se mjesečna naknada u iznosu od 229,57 kuna.

 

 

 

Članak 5.

 

Političkim strankama zastupljenim u Gradskom vijeću raspoređuju se sredstva osigurana u Proračunu Grada Rijeke za 2017. godinu prema članku 3. ove Odluke u mjesečnim iznosima kako slijedi:

– Socijaldemokratskoj partiji Hrvatske – SDP                                               26.400,36 kuna

– Hrvatskim laburistima – stranci rada                                                           11.937,56 kuna

– Hrvatskoj demokratskoj zajednici – HDZ                                                    11.707,98 kuna

– Hrvatskoj stranci umirovljenika – HSU                                                         7.346,20 kuna

– Primorsko goranskom savezu – PGS                                                              7.116,62 kuna

– Hrvatskoj narodnoj stranci-liberalnim demokratima – HNS                   4.820,94 kuna

– Listi za Rijeku – RI                                                                                             4.591,37 kuna

– Istarskom demokratskom saboru – IDS                                                        2.525,25 kuna

– Akciji mladih – AM                                                                                             2.295,68 kuna

– Autonomnoj regionalnoj stranci

Hrvatskog primorja, Gorskog kotara, otoka i Rijeke – ARS                          2.295,68 kuna

– Hrvatskoj stranci prava dr. Ante Starčević – HSP AS                                  2.295,68 kuna.

 

 

 

 

Članak 6.

 

Sredstva iz članka 5. ove Odluke, doznačuje Odjel gradske uprave za financije na žiroračun političke stranke.

 

 

 

Članak 7.

 

Ova Odluka stupa na snagu 1. siječnja 2017. godine, a primjenjivat će se do prestanka mandata članovima sadašnjeg saziva Gradskog vijeća.

 

 

 

Članak 8.

 

Ova Odluka će se objaviti u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

 

 

KLASA: 021-05/16-01/110
URBROJ: 2170-01-16-00-16-2
Rijeka, 22. prosinca 2016.

 

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednica
Gradskog vijeća
Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.