GRADSKO VIJEĆE / Ponedjeljak, 23. prosinca 2016.

Godina III - broj 14.Na temelju članka 10. stavka 1. Zakona o zaštiti od buke (“Narodne novine” broj 30/09, 55/13, 153/13 i 41/16) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14 i 7/16-pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 22. prosinca 2016. godine, donijelo je

 

 

 

 

O D L U K U
o prostorima na kojima je dozvoljeno prekoračenje najviše dopuštene razine buke za vrijeme održavanja manifestacije Rijeka Advent i Riječkog karnevala

 

 

 

Članak 1.

 

Ovom Odlukom određuju se prostori na području grada Rijeke na kojima je dozvoljeno prekoračenje najviše dopuštene razine buke za vrijeme održavanja priredbi i drugih aktivnosti u okviru manifestacije Rijeka Advent i Riječkog karnevala.

 

 

 

Članak 2.

 

Prostori na kojima je dozvoljeno prekoračenje najviše dopuštene razine buke iz članka 1. ove Odluke, su:

  1. Korzo (prostor određen granicama ulica Pavla Rittera Vitezovića, Ante Starčevića, Korzo, Bazarigov prolaz, Trg Republike Hrvatske, Trg 128. brigade hrvatske vojske, Trg 111. brigade Hrvatske vojske, Poštanski prolaz, Gnambova i Jadranski trg),
  1. Stari grad (granica prostora ide istočnom stranom Trga 128. brigade Hrvatske vojske do stepeništa u ulici Frana Supila te njenom zapadnom stranom do ulice Žrtava fašizma. Granica se nastavlja prema jugoistoku ulicom Žrtava fašizma do ulice Fiumara, ulicom Fiumara, sjevernom stranom Jelačićeva trga, ulicom Ante Starčevića i sjevernom stranom Korza do Trga 128. brigade Hrvatske vojske),
  1. Obala (prostor određen granicama Trga Žabica, ulice Riva, Adamićeva gata, Gata Karoline riječke, ulice Rive Boduli, ulice Ivana Zajca, Ribarske ulice, Jelačićeva trga, Scarpine ullice, Adamićeve ulice i Trpimirove ulice),
  1. Lukobran (prostor velikog lučkog lukobrana),
  1. Delta (prostor sjeverne Delte određen dijelom ulice Slavka Cindrića, parkiralištem i parkom, Titov trg, Hotel Kontinental, ulica Šetalište A.K. Miošića do ulice Slavka Cindrića te prostor južne Delte),
  1. Kazalište (kazališni park sa dijelom Verdijeve ulice uz njega),
  1. prostori održavanja Dječje karnevalske povorke,
  1. prostori održavanja Međunarodne karnevalske povorke.

Prekoračenje najviše dopuštene razine buke dozvoljava se i na prostorima širenja (čujnosti) buke sa lokacija na kojima se održavaju priredbe i druge aktivnosti te na putovima za dolaženje i odlaženje sudionika događanja.

Putovi za dolaženje i odlaženje sudionika događanja iz stavka 2. ovoga članka su sve javno-prometne površine za promet vozila i pješaka koje vode u i iz središta grada i prostora na kojima se održavaju priredbe i druge aktivnosti.

 

 

 

Članak 3.

 

Prekoračenje najviše dopuštene razine buke dozvoljeno je najranije jedan sat prije objavljenog početka i najkasnije jedan sat nakon završetka priredbe i drugih aktivnosti u sklopu manifestacije.

Priredbe i druge aktivnosti na otvorenom prostoru mogu trajati do 23,00 sata.

Izuzetno od odredbe stavka 2. ovoga članka, Doček nove godine može trajati do 04,00 sata prvog siječnja tekuće godine.

 

 

Članak 4.

 

U prostorima iz članka 2. stavka 1. ove Odluke, na lokaciji na kojoj se održava priredba i/ili druga aktivnost, moraju se provoditi slijedeće mjere zaštite od buke:

– na otvorenim i u zatvorenim prostorima dopušteno je korištenje isključivo elektroakustičkih i akustičkih uređaja koji su opremljeni uređajem za automatsko elektroničko ograničavanje razine zvuka, osim elektroakustičkih uređaja postavljenih na alegorijskim kolima koja sudjeluju u karnevalskoj povorci,

– najviša dopuštena emisijska razina buke elektroakustičkih i akustičkih uređaja kod izvođenja priredbi ne smije prekoračiti vrijednosti LA,eq=90 dB(A), LA,01=100 dB(A), osim za vrijeme održavanja priredbe Doček nove godine na Korzu kada se dozvoljava viša emisijska razina buke elektroakustičkih i akustičkih uređaja za najviše 10 dB(A),

– izvan vremena održavanja priredbe najviša dopuštena emisijska razina buke koja se smije proizvesti korištenjem elektroakustičkih i akustičkih uređaja ne smije prekoračiti vrijednosti LA,eq = 75 dB(A), LA,01 = 85 dB(A);

– u vremenu od 15,00 do 17,00 sati nije dopušteno izvoditi glazbu čija najviša razina buke prekoračuje razinu rezidualne (pozadinske) buke, osim za vrijeme održavanja karnevalske povorke,

– za vrijeme trajanja priredbe iz službenog programa manifestacije, na otvorenim i u zatvorenim prostorima u neposrednoj okolini ne dozvoljava se izvođenje glazbe ili obavljanje drugih aktivnosti čija buka može ometati izvedbu priredbe iz službenog programa,

– prostor za posjetitelje i zvučnike elektroakustičkih i akustičkih uređaja treba odrediti na način da štićeni prostori (prostori stambene i druge namjene osjetljive na buku) budu u što manjoj mjeri izloženi utjecaju buke tih uređaja.

 

 

Članak 5.

 

Nadzor nad provedbom ove Odluke provodi Odjel gradske uprave za komunalni sustav, Direkcija za komunalno redarstvo sukladno odredbama Zakona o zaštiti od buke (“Narodne novine” broj 30/09, 55/13, 153/13 i 41/16).

 

 

Članak 6.

 

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

 

 

KLASA: 021-05/16-01/122
URBROJ: 2170-01-16-00-16-2
Rijeka, 22. prosinca 2016.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednica
Gradskog vijeća
Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.