GRADSKO VIJEĆE / Ponedjeljak, 23. prosinca 2016.

Godina III - broj 14.Na temelju članka 27. stavak 1. Zakona o ustanovama (“Narodne novine” broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), članka 5. stavka 2. Statuta Dječjeg vrtića Rijeka i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14 i 7/16-pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 22. prosinca 2016. godine, donijelo je

 

 

 

 

 

O D L U K U
o promjeni sjedišta Dječjeg vrtića Rijeka

 

 

 

 

Članak 1.

 

Ovom Odlukom mijenja se sjedište ustanove Dječji vrtić Rijeka s dosadašnje adrese Rijeka, Dolac 3, na adresu Rijeka, Veslarska ulica 5.

 

 

 

Članak 2.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

 

 

KLASA: 021-05/16-01/98
URBROJ: 2170-01-16-00-16-4
Rijeka, 22. prosinca 2016.

 

 

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednica
Gradskog vijeća
Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.