GRADSKO VIJEĆE / Ponedjeljak, 23. prosinca 2016.

Godina III - broj 14.Na temelju članka 67. stavka 4. Zakona o proračunu (“Narodne novine” broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14 i 7/16 – pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 22. prosinca 2016. godine, donijelo je

 

 

 

 

O D L U K U
o pretvaranju potraživanja u poslovni udjel u temeljnom kapitalu
trgovačkog društva KANAL RI d.o.o. Rijeka

 

 

 

Članak 1.

 

Grad Rijeka, kao suosnivač i suvlasnik trgovačkog društva KANAL RI d.o.o. Rijeka, Trg Riječke rezolucije 3, OIB: 26219089758 (u daljnjem tekstu: Društvo), pretvara svoje pravo s osnova potraživanja u iznosu od 718.000,00 kuna u poslovni udjel u temeljnom kapitalu Društva.

 

 

Članak 2.

 

Potraživanje iz članka 1. ove Odluke predstavlja dio dospjelog potraživanja Grada Rijeke od Društva temeljem Predstečajne nagodbe posl. broj 15 Stpn-82/13-5 zaključene na Trgovačkom sudu u Rijeci dana 7. listopada 2013. godine između Društva, kao dužnika, i Grada Rijeke, kao jednog od vjerovnika (u daljnjem tekstu: Predstečajna nagodba).

Ukupni iznos potraživanja iz stavka 1. ovoga članka na dan 5. prosinca 2016. godine iznosi 718.070,16 kuna, a sastoji se od glavnice u iznosu od 708.507,23 kuna i zakonske zatezne kamate obračunate na dan 5. prosinca 2016. godine u iznosu od 9.562,93 kuna.

 

 

Članak 3.

 

Grad Rijeka u temeljnom kapitalu Društva ima jedan poslovni udjel u iznosu od 2.250.000,00 kuna.

Pretvaranjem i unosom prava potraživanja iz članka 1. ove Odluke, poslovni udjel Grada Rijeke u temeljnom kapitalu Društva povećat će se sa iznosa iz stavka 1. ovoga članka na iznos od 2.968.000,00 kuna.

 

 

Članak 4.

           

Preostalo potraživanje po Predstečajnoj nagodbi u iznosu od 70,16 kuna, Društvo će podmiriti Gradu Rijeci po pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda o povećanju temeljnog kapitala Društva.

 

 

Članak 5.

 

Ovlašćuje se Gradonačelnik Grada Rijeke za poduzimanje svih radnji potrebnih za provedbu ove Odluke.

 

 

Članak 6.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

 

 

KLASA: 021-05/16-01/116
URBROJ: 2170-01-16-00-16-2
Rijeka, 22. prosinca 2016.

 

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednica
Gradskog vijeća
Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.