GRADONAČELNIK /

Godina III – broj 15.Na temelju članka 64. Zakona o zaštiti okoliša (“Narodne novine” broj 80/13, 153/13 i 78/15), članka 21. stavka 2. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš (“Narodne novine” broj 64/08) i članka 58. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14 i 7/16-pročišćeni tekst) Gradonačelnik Grada Rijeke, 27. prosinca 2016. godine, donio je

 

O D L U K U

o pokretanju postupka Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Strategije razvoja Urbane aglomeracije Rijeka za razdoblje 2016.-2020. godine

 

Članak 1.

 

Ovom Odlukom pokreće se postupak Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Strategije razvoja Urbane aglomeracije Rijeka za razdoblje 2016. – 2020. godine (u daljnjem tekstu: Strategija).

Postupak strateške procjene utjecaja na okoliš prema ovoj Odluci provodi Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem Grada Rijeke (u daljnjem tekstu: Odjel).

 

Članak 2.

 

Strategija se donosi radi:

– obveze njezina donošenja utvrđene člankom 15. Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (“Narodne novine” broj 147/14) koja nalaže Urbanoj aglomeraciji Rijeka, osnovanoj Odlukom o ustrojavanju Urbane aglomeracije Rijeka od 21. 9. 2015. godine (KLASA: 011-01/15-02/4, URBROJ: 538-06-1-2/015-15-6) od strane ministra regionalnog razvoja i fondova Europske unije, da za sve aktivnosti koje će poduzimati izradi strategiju urbane aglomeracije,
– utvrđivanja politike regionalnog razvoja kojom se utvrđuju ciljevi i prioriteti razvoja Urbane aglomeracije Rijeka kroz strateški razvojni dokument,-

– utvrđivanja smjera planiranja razvoja, načina ostvarenja razvoja te potrebe svih subjekata i skupina u društvu unutar Urbane aglomeracije Rijeka,

– rješavanja problema s kojima se Urbana aglomeracija Rijeka suočava (npr. prihodi, zaposlenost, privlačenje investicija i sl.),

– korištenja bespovratnih sredstava za realizaciju razvojnih programa od javnog interesa unutar Urbane aglomeracije Rijeka temeljem mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja u programskom razdoblju 2015.- 2020. godine.

 

Članak 3.

 

Obuhvat Strategije određen je administrativnim granicama sljedećih jedinica lokalne samouprave:

– Grada Rijeke,

– Grada Kastva,

– Grada Kraljevice,

– Grada Opatije,

– Općine Čavle,

– Općine Klana,

– Općine Kostrena,

– Općine Lovran,

– Općine Mošćenička Draga i

– Općine Viškovo.

Članak 4.

 

U sklopu izrade Strategije potrebno je ostvariti sljedeće ciljeve:

 

 1. Razvoj učinkovitih ljudskih potencijala
  1.1.      Edukacije za nezaposlene s posebnim naglaskom na mlade
  1.1.1.   Jačanje kompetencija kod mladih
  1.1.2.  Širenje koncepta cjeloživotnog učenja
  1.2.     Povećanje kvalitete života ranjivih skupina stanovništva
  1.2.2. Integracija ranjivih skupina u društvo
  1.2.3. Povećanje kvalitete života za ljude treće životne dobi.
 1. Stvaranje uvjeta za razvoj zelenog gospodarstva
  2.1.      Razvoj napredne poduzetničke infrastrukture i novih tehnologija
  2.1.1.   Napredna poduzetnička infrastruktura u funkciji stvaranja novih poduzetnika
  2.1.2.   Razvoj novih tehnologija s posebnim naglaskom na zelene tehnologije
  2.2.      Razvoj održivog turizma
  2.2.1.   Turistička infrastruktura u funkciji razvoja turističkih destinacija
  2.2.2.   Kulturna baština u funkciji razvoja održivog turizma.
 1. Održivi urbani razvoj
  3.1.      Povećanje broja putnika u javnom gradskom prijevozu
  3.1.1.   Komunalno društvo Autotrolej d.o.o. – Razvoj ekološki prihvatljivog javnog prijevoza
  3.1.2.   Inovativna rješenja u prometu
  3.2.      Ulaganja u toplinsku mrežu
  3.2.1.   Trgovačko društvo Energo d.o.o. – razvoj sustava toplinarstva u gradu Rijeci
  3.3.      Revitalizacija zapuštenih urbanih područja
  3.3.1.   Revitalizacija bivših industrijskih zona
  3.3.2.   Revitalizacija bivših vojnih zona.

 

Članak 5.

 

U postupku Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Strategije Odjel će provesti radnje redoslijedom provedbe kako slijedi:

 • od tijela i/ili osoba iz članka 6. ove Odluke pribaviti mišljenja o potrebi provedbe strateške procjene za Strategiju,
 • razmotriti pristigla mišljenja tijela i/ili osoba kojima je upućen zahtjev za mišljenje,
 • utvrditi treba li provesti postupak strateške procjene,
 • pribaviti mišljenje nadležnog ureda za poslove zaštite okoliša iz Primorsko-goranske županije o provedenom postupku ocjene o potrebi strateške procjene, te
 • izraditi izvješće o provedenom postupku i o tome informirati javnost.

Članak 6.

 

U postupku Ocjene o potrebi strateške procjene Strategije sudjelovat će tijela i osobe kako slijedi:

 1. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Uprava za zaštitu prirode, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb,
 2. Ministarstvo kulture, Konzervatorski odjel u Rijeci za područje Primorsko-goranske županije, Užarska 26, 51000 Rijeka,
 3. Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša; Riva 10/I, 51000 Rijeka,
 4. Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima, Adamićeva 10/VI, 51000 Rijeka,
 5. Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj, Slogin kula 2/II, 51000 Rijeka,
 6. Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za kulturu, sport i tehničku kulturu, Slogin kula 2/VI, 51000 Rijeka,
 7. Hrvatske vode, VGI Kvarnersko primorje i otoci, Verdieva 6, 51000 Rijeka,
 8. Hrvatske šume d.o.o., UŠP Delnice, Supilova 32, 51300 Delnice,
 9. Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije, Splitska 2/II, 51000 Rijeka,
 10. Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije, Zdravstveno-ekološki odjel, Krešimirova 52a, 51000 Rijeka,
 11. Hrvatske ceste d.o.o., PJ Rijeka, N. Tesle 9/IX, 51 000 Rijeka,
 12. Javna ustanova Priroda, Grivica 4/1, 51000 Rijeka,
 13. jedinice lokalne samouprave iz članka 3. ove Odluke.

 

Članak 7.

 

Odjel će sukladno odredbama Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (“Narodne novine” broj 64/08) informirati javnost o ovoj Odluci.

Članak 8.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

KLASA: 023-01/16-04/96-87

URBROJ: 2170/01-15-00-16-1

Rijeka, 27. prosinca 2016.

                                                                                                               Gradonačelnik    
                                                                                                               mr.sc. Vojko Obersnel, v.r.