GRADSKO VIJEĆE / Srijeda, 30. studenoga 2016.

Godina III - broj 13.Na temelju članka 9. stavka 1. Zakona o naseljima (“Narodne novine” broj 54/88), članka 13. Odluke o načelima, kriterijima i postupku za određivanje imena ulica i trgova na području Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 12/04, 44/09 i 21/12) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14 i 7/16-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Rijeke na sjednici 29. studenoga 2016. godine, donijelo je

 

 

 

ODLUKU
o određivanju imena trga na području grada Rijeke

 

 

 

Članak 1.

 

Javnoj površini koja se proteže sjeverno od Trga Svete Barbare i južno od Užarske ulice, prema istoku do k.č. broj 4487/7 i k.č. broj 4499 te prema zapadu do k.č. broj 4196, sve k.o. Stari Grad, određuje se naziv: “Trg Šišmiš”.

Javna površina iz stavka 1. ovoga članka nalazi se na k.č. broj 4487/1, k.o. Stari Grad te obuhvaća i dosadašnju ulicu Šišmiš, koja ovom Odlukom postaje sastavni dio jedinstvene javne površine Trga Šišmiš.

 

 

Članak 2.

 

Grafički prikaz trga iz članka 1. ove Odluke, sastavni je dio ove Odluke i nije predmet objave u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

 

Članak 3.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

 

KLASA: 021-05/16-01/88
URBROJ: 2170-01-16-00-16-4
Rijeka, 29. studenoga 2016.

 

 

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednica
Gradskog vijeća
Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.