GRADSKO VIJEĆE / Srijeda, 30. studenoga 2016.

Godina III - broj 13.Na temelju članka 86. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine” broj 153/13) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14 i 7/16-pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 29. studenoga 2016. godine, donijelo je

 

 

 

ODLUKU
o izradi Urbanističkog plana uređenja dijela područja Krnjevo

 

 

 

 

I. Pravna osnova za izradu i donošenje Urbanističkog plana uređenja dijela područja Krnjevo

 

 

 

Članak 1.

 

Obveza izrade i donošenja Urbanističkog plana uređenja dijela područja Krnjevo (u daljnjem tekstu: Plan) utvrđena je člankom 309. Odluke o donošenju Generalnog urbanističkog plana grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 7/07 i 14/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 8/14) – u daljnjem tekstu: GUP.

Nositelj izrade Plana u ime Grada Rijeke je Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem (u daljnjem tekstu: Odjel), a odgovorna osoba je pročelnik Odjela.

 

 

II. Razlozi donošenja Plana 

 Članak 2.

 


Ovaj plan donosi se radi:

– osiguranja preduvjeta za uređenje prostora u skladu s namjenom, stupnjem uređenja i izgrađenošću područja obuhvata Plana utvrđenim GUP-om,
– utvrđivanja uvjeta izgradnje novih građevina mješovite, poslovno stambene, odnosno poslovne i stambene namjene,
– definiranja javnih zelenih površina i utvrđivanja uvjeta njihovog uređenja,
– poboljšanja prometnih, infrastrukturnih i drugih uvjeta u skladu s ciljevima i rješenjima utvrđenim prostornim planovima šireg područja i pozitivnim propisima.

 

 

III. Obuhvat Plana  Površina obuhvata Plana iznosi oko 3,2 ha. 

 

Članak 3.

 

Obuhvat Plana prikazan je u grafičkom prilogu koji se nalazi u privitku i čini sastavni dio ove Odluke (Privitak 1.).

Površina obuhvata Plana iznosi oko 3,2 ha.

IV. Ocjena stanja u obuhvatu Plana

 

Članak 4.

 

Područje obuhvata Plana je smješteno nedaleko od raskrižja Zvonimirove ulice, Zametske ulice i Liburnijske ulice, na pojasu između Liburnijske ulice i koridora željezničke pruge. Prostor na lokaciji je nekonsolidiran, niske razine uređenosti i izrazito male gustoće izgrađenosti. Prostorno korespondira s potezom četverotračne Liburnijske ulice i s višestambenim strukturama prisutnim u neposrednom okruženju.

Prema načinu korištenja, područje obuhvata Plana je vrlo heterogeno. Najveći dio zauzima plato i prateće građevine ex. pogona HT-a koji je izvan funkcije i cestovni priključak na Liburnijsku cestu. Sjeverni rub područja obuhvata Plana koristi Streličarski klub Rijeka za otvorenu streljanu i prateću građevinu. Na istočnom dijelu područja obuhvata Plana se uređuju vrtovi, a na prostoru prema stambenom naselju Toreta smještene su tri stambene kuće.

Prometna i komunalna infrastruktura u pogledu servisiranja potreba planiranih sadržaja nije zadovoljavajuća. Prostor je kolno i pješački te infrastrukturno priključen na Liburnijsku ulicu te na podstandardizirane postojeće ulice, kolnopješačku Ulicu Giordana Smolikara i Ulicu Mirka Čurbeka.

 


 

 

V. Ciljevi i programska polazišta Plana 

 

 

 

Članak 5.

 

U sklopu izrade Plana potrebno je ostvariti sljedeće ciljeve:

– izvršiti funkcionalnu i sadržajnu transformaciju područja obuhvata Plana kroz planiranje novih poslovnih, stambenih, javnih i drugih komplementarnih sadržaja, formiranjem poteza urbaniteta,

 – potez urbaniteta uz obuhvaćeni južni segment Liburnijske ulice potrebno je definirati primjenom slobodnije tipologije (višekatne zgrade, tornjevi / neboderi) i planirati tako da se u dijelu formira aktivno ulično pročelje i duž ulice sačuva vrijednost vizura na Riječki zaljev što je izuzetno i posebno važno u raskrižju Liburnijske ulice,

 – osigurati prožimanje poslovnih i stambenih sadržaja s javnim pješačkim i zelenim prostorima  poput  pješačkih putova i skalinada, javnih zelenih površina i drugih sadržaja,

– planirati željenu siluetu nove izgradnje poteza urbaniteta te zbog specifične topografije pažljivo planirati „petu fasadu“ planiranih zahvata,

– u sklopu koridora gradske prometnice Liburnijske ulice potrebno je sačuvati i dopuniti ulični drvored, kao posebnu vrijednost u fizionomiji grada, koji aktivno pridonosi poboljšanju estetskog izgleda i doživljaja urbanog prostora, a s druge strane je znatna njegova uloga u ublažavanju buke i zagađenja zraka, stvaranjem boljih uvjeta gradske mikroklime, ljetne sjene, održavanju ravnoteže flore i faune lokalnog područja,

– planirati  nove drvorede unutar postojećih i novih prometnih površina,

– vrijedno visoko zelenilo na području obuhvata Plana u pravilu treba sačuvati i uklopiti u novo prostorno rješenje,

– planirati rekonstrukciju i dogradnju prometne mreže te povezati postojeći priključak na Liburnijsku ulicu s Ulicom Mirka Čurbeka, u svrhu preuzimanja prometa koji će se pojavljivati kroz rekonstrukciju i transformaciju zone,

– u dogradnji mreže prometnica osobitu pažnju treba posvetiti planiranju i dimenzioniranju površina za pješake unutar prometnica, pješačkih putova, javnih površina i drugo,

– osigurati uvjete za povezivanje željezničkog stajališta “Krnjevo“, koje se planira u sklopu trase brze gradske željeznice (rekonstrukcije postojeće željezničke pruge od značaja za međunarodni promet M203 Rijeka-Šapjane-državna granica (Ilirska Bistrica), izgradnje drugog kolosijeka te rekonstrukcije kolodvora i stajališta na dionici Škrljevo-Rijeka-Šapjane, poddionici III: Rijeka-Jurdani), s javnim prometnim površinama na području obuhvata Plana i osiguranje prostornih preduvjeta za formiranje terminalne točke za transfer između različitih prijevoznih sredstava.

Programsko polazište za izradu Plana predstavlja GUP, kojim se u kartografskom prikazu broj 1. područje obuhvata Plana određuje kao područje mješovite namjene i javnih zelenih površina.

 

 
VI. Stručne i katastarskotopografske podloge Plana i način njihova pribavljanja

 

  

Članak 6.

 

Plan je potrebno izraditi na sljedećim stručnim podlogama:

 katastarskim i topografskim podlogama Državne geodetske uprave,

 programu izgradnje sadržaja mješovite namjene u području obuhvata,

 idejnim rješenjima cestovne, komunalne i javne infrastrukture,

 Studiji okvirnih mogućnosti izgradnje drugog kolosijeka željezničke pruge na dionici Škrljevo-Rijeka-Šapjane s Idejnim rješenjem izgradnje drugog kolosijeka pruge te rekonstrukcije kolodvora i stajališta, poddionica III: Rijeka-Jurdani, uz uklapanje i prilagodbu planskim rješenjima,

 idejnom rješenju javne zelene površine – konzultativnog karaktera u cilju provjere prostornih mogućnosti,

 drugim podlogama proizašlim iz zahtjeva tijela iz članka 7. ove Odluke.

Stručne podloge iz stavka 1. ovoga članka osigurat će nositelj izrade Plana i investitor sukladno ugovoru o (su)financiranju izrade Plana.

 

 

 

VII. Popis tijela koja daju zahtjeve za izradu Plana i drugih sudionika koji sudjeluju u izradi Plana

 

 

Članak 7.

 

Popis tijela određenih propisima koja će davati zahtjeve iz područja svog djelokruga rada te ostalih sudionika koji će sudjelovati u izradi Plana utvrđuje se kako slijedi:

a) tijela određena propisima koja će davati zahtjeve iz područja svog djelokruga rada:

 Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja,

 Ministarstvo zaštite okoliša i energetike,

– Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Rijeci,

– Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava Primorsko-goranska Rijeka, Sektor upravnih i inspekcijskih poslova,

 Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za slivove sjevernog Jadrana,

– Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured za zaštitu i spašavanje Rijeka,

 Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije Zagreb,

 Ured državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji, Služba za gospodarstvo.

b) ostali sudionici koji će davati preporuke i primjedbe iz područja svog djelokruga rada:

– HEP – Operator distribucijskog sustava d.o.o. Rijeka,

– HT -Hrvatske telekomunikacije d.d. Zagreb, Regija 3 – zapad, lokacija Rijeka,

– HŽ infrastruktura d.o.o., Zagreb,

– Energo d.o.o. Rijeka,

– KD Čistoća d.o.o. Rijeka,

– KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. Rijeka,

– upravna tijela Primorsko-goranske županije i Grada Rijeke.

 

 

 

VIII. Rokovi

 

 

Članak 8.

 

Za izradu Plana određuju se sljedeći rokovi:     

  za izradu Nacrta prijedloga Plana – rok od 60 dana od pribavljenih stručnih podloga iz članka 6. i zahtjeva iz članka 7. ove Odluke,

  za provođenje javnog uvida u Prijedlog Plana i javne rasprave – rok od 30 dana,

– za izradu Nacrta konačnog prijedloga Plana – rok od 30 dana od provedene javne rasprave.

Rok za dostavu zahtjeva za izradu Plana za tijela iz članka 7. ove Odluke iznosi 30 dana od dana zaprimanja zahtjeva.

 

 

 IX. Izvori financiranja

 

 

Članak 9.

 

Izrada Plana financirat će se iz sredstava investitora.

 

 

 X. Završna odredba

 

 

Članak 10.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

 

 

KLASA: 021-05/16-01/95
URBROJ: 2170-01-16-00-16-2
Rijeka, 29. studenoga 2016.

 

 

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednica
Gradskog vijeća
Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.

 

Privitak 1.