GRADSKO VIJEĆE / Srijeda, 30. studenoga 2016.

Godina III - broj 13.Na temelju članka  60. Zakona o proračunu (“Narodne novine” broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14 i 7/16 – pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 29. studenoga 2016. godine, donijelo je

 

 

 

O D L U K U
 o izmjeni Odluke o uvođenju Riznice Grada Rijeke

 

 

 

Članak 1.

 

U Odluci o uvođenju Riznice Grada Rijeke (“Službene novine Grada Rijeke“ broj 12/15) članak 4. mijenja se i glasi:

“U drugoj fazi poslovanje u Riznici obavljat će se na način da će se svi prihodi proračuna i proračunskih korisnika uplaćivati na jedinstveni račun Riznice i sva plaćanja izvršavati s tog računa.

U proračunu Grada iskazivat će se i evidentirati vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisnika i rashodi proračunskih korisnika koji se financiraju iz tih prihoda.

Svi proračunski korisnici bit će integrirani u jedinstveni računovodstveno-informacijski sustav Riznice koji omogućava jednostavnu konsolidaciju proračuna Grada i proračunskih korisnika uz zadržavanje pravne osobnosti.

Računi mjesnih odbora zatvorit će se s danom 1. siječnja 2017. godine, a računi ostalih proračunskih korisnika zatvarat će se postupno tijekom 2017. godine, ovisno o ispunjenju tehničkih i drugih pretpostavki za pojedine proračunske korisnike.

Druga faza uspostave sustava Riznice planira se provesti u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2017. godine, a planirani rok uvođenja potpunog sustava Riznice je 1. siječnja 2018. godine.”

 

 

 

Članak 2.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

 

 

KLASA: 021-05/16-01/91
URBROJ: 2170-01-16-00-16-2
Rijeka, 29. studenoga 2016.

 

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednica
Gradskog vijeća
Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.