GRADSKO VIJEĆE / Ponedjeljak, 23. prosinca 2016.

Godina III - broj 14.Na temelju članka 90. Zakona o proračunu (“Narodne novine” broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14 i 7/16 – pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 22. prosinca 2016. godine, donijelo je

 

 

 

 

 

 

O D L U K U
o davanju suglasnosti za zaduženje trgovačkom društvu Rijeka sport d.o.o. radi refinanciranja ostatka glavnice po kreditu s valutnom klauzulom u EUR

 

 

 

Članak 1.

 

Daje se suglasnost za zaduženje trgovačkom društvu RIJEKA SPORT d.o.o. kod PRIVREDNE BANKE Zagreb d.d., putem dugoročnog novčanog kredita u kunama u okvirnom iznosu od 190.000.000,00 Kn, radi refinanciranja ostatka glavnice po kreditu s valutnom klauzulom u EUR kod Zagrebačke banke d.d. kojim je financirana rekonstrukcija i izgradnja objekata sporta i tehničke kulture u razdoblju 2008.-2011. godine, pod sljedećim uvjetima:

 

 

Vrsta kredita

Dugoročni kredit u kunama

Iznos glavnice kredita

190.000.000,00 Kn (odnosno protuvrijednost u kunama iznosa od 25.109.612,00 EUR prema srednjem tečaju HNB za EUR važećem na dan 29.12.2016.)

Namjena kredita

refinanciranje ostatka glavnice po kreditu s valutnom klauzulom u EUR kod Zagrebačke banke d.d., u iznosu od 25.109.612,00 EUR kojim je financirana rekonstrukcija i izgradnja objekata sporta i tehničke kulture u razdoblju 2008.-2011. godine.

Način i rok korištenja kredita

Jednokratno, 29.12.2016.

Kamatna stopa

Promjenjiva godišnja, vezana uz:

kamatu na Trezorske zapise Ministarstva financija Republike   Hrvatske na 91 dan u kunama, kao promjenjivu varijablu, uvećano za maržu kao fiksnu i nepromjenjivu varijablu.

Nominalna kamatna stopa

2,18 %, promjenjiva (TZMF 0,40 + fiksna marža 1,78 p.p.), godišnje

Efektivna kamatna stopa

2,24 % godišnje

Interkalarna kamata

Jednaka redovnoj

Metoda obračuna kamata

Proporcionalna

Rok otplate kredita

15 godina

Način i dinamika otplate otplate glavnice

Otplata u 180 mjesečnih rata/ dospijeće plaćanja rate zadnji dan u mjesecu;

Dospijeće prve rate 31.01.2017.

Godišnje otplatne kvote glavnice kredita:

·         od 2017. – 2023. – 5% glavnice kredita godišnje

·         od 2024. – 2030. – 8% glavnice kredita godišnje

·         2031.                   – 9% glavnice godišnje

Obračun i dospijeće kamate

Obračun redovne kamata obavlja se mjesečno na zadnji dan svakog mjeseca, odnosno o dospijeću glavnice kredita, a rok za naplatu kamate je 10 dana od dana obračuna.

Interkalarna kamata: obračunava se od dana korištenja kredita do prijenosa kredita u otplatu, u visini redovne kamate.

Zatezna kamata: Na sve dospjele, a neplaćene iznose, osim u mjeri u kojoj je to zapriječeno mjerodavnim propisima, obračunava se i naplaćuje zakonska zatezna kamata određena za odnose iz trgovačkih ugovora.

Naknada za rezervaciju sredstava

Naknada i kamata na neiskorišteni dio kredita se ne naplaćuje.

Naknada za prijevremenu otplatu kredita djelomično ili u cijelosti

Ne naplaćuje se.

Naknada za obradu kredita (jednokratno kod obrade kredita)

0,30 % od iznosa kredita, odnosno 570.000,00 Kn

Ostale naknade i troškovi

0,00

Instrumenti osiguranja

–       3 (tri) komada bjanko mjenica Rijeka sporta d.o.o. s mjeničnim očitovanjem,

–       zadužnica Rijeka sporta d.o.o. na iznos kredita uvećano za kamate, naknade i troškove,

–       zasnivanje založnog prava (hipoteke) u korist Privredne banke Zagreb d.d., na nekretninama u vlasništvu Grada Rijeke u sklopu Kompleksa bazena na Kantridi, za cijelo vrijeme otplate kredita, i to:

  • nekretnina upisana u z.k.ul. 1163, k.o. Zamet, sveukupne površine 746 m2, i to:

– k.č. 1741/29 – plivalište SFK Kantrida i strojarnica ukupne površine 746 m2;

  • nekretnina upisana u z.k.ul. 1137, k.o. Zamet, sveukupne površine 1.581 m2, i to:

– k.č. 1741/26 – zemljište za sport i rekreaciju i izgrađeno zemljište ukupne površine 1.581 m2

    • nekretnine upisane u z.k.ul. 1502, k.o. Zamet, sveukupne površine 171 m2, i to:

– k.č. 1741/22 – gradilište ukupne površine 31 m2;

– k.č. 1741/31 – gradilište ukupne površine 34 m2;

– k.č. 1741/39 – gradilište ukupne površine 106 m2;

    • nekretnine upisane u z.k.ul. 1169, k.o. Zamet, sveukupne površine 4.689 m2, i to:

– k.č. 1741/5 – plivalište ukupne površine 27 m2;

– k.č. 1741/10 – plivalište SFK Kantrida ukupne površine 1.388 m2;

– k.č. 1741/14 – plivalište SFK Kantrida ukupne površine 1.761 m2;

– k.č. 1741/15 – bazen, toranj i zemljište za sport i rekreaciju ukupne površine 1.130 m2;

– k.č. 1741/16 – okoliš Kantrida ukupne površine 6 m2;

– k.č. 1741/30 – plivalište SFK Kantrida 15 ukupne površine 15 m2;

– k.č. 1741/34 – parkiralište ukupne površine 12 m2;

– k.č. 1741/37 – šuma ukupne površine 2 m2;

– k.č. 1741/50 – plivalište ukupne površine 348 m2;

    • nekretnina upisana u z.k.ul. 3082, k.o. Zamet, sveukupne površine 3.109 m2, i to:

k.č. 1737/1 – zemljište za sport i rekreaciju i izgrađeno zemljište ukupne površine 3.109 m2;

    • nekretnine upisane u z.k.ul. 1162, k.o. Zamet, sveukupne površine 488 m2, i to:

– k.č. 1741/3 – prolaz ukupne površine 215 m2;

– k.č. 1741/24 – plivalište SFK Kantrida ukupne površine 248 m2;

– k.č. 1741/27 – plivalište SFK Kantrida ukupne površine 16 m2;

– k.č. 1741/28 – neplodno – okoliš ukupne površine 9 m2;

 

–       Polica osiguranja nekretnina vinkulirana u korist Privredne banke d.d.

–       Ugovor o sufinanciranju troškova otplate dugoročnog novčanog kredita između Grada Rijeke i Rijeka sporta d.o.o.

–       Ugovor o cesiji potraživanja od Grada Rijeke temeljem Ugovora o reguliranju međusobnih odnosa vezanih za financiranje ulaganja u objekte u vlasništvu Grada Rijeke.

–       Obavljanje poslovanja Rijeka sporta d.o.o. preko računa otvorenog kod Privredne banke Zagreb d.d. u mjeri i na način da udio kunskog i deviznog platnog prometa preko tog računa korespondira s udjelom duga prema Privrednoj banci Zagreb d.d. u ukupnom dugu prema bankama u zemlji.

Ukupna cijena kredita

35.591.410,40 kn

 

 

 

Članak 2.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

 

 

KLASA: 021-05/16-01/115
URBROJ: 2170-01-16-00-16-2
Rijeka, 22. prosinca 2016.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednica
Gradskog vijeća
Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.