GRADONAČELNIK / Srijeda, 30. studenoga 2016.

Godina III - broj 13.Na temelju članka 90. Zakona o proračunu (“Narodne novine” broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 58. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14 i 7/16-pročišćeni tekst), Gradonačelnik Grada Rijeke je, 23. studenoga 2016. godine, donio

 

 

 

O D L U K U
o davanju suglasnosti za zaduženje trgovačkog društva RIJEKA plus d.o.o. Rijeka
kod Erste&Steiermarkische Bank d.d.

 

 

 

Članak 1.

 

Daje se suglasnost za zaduženje trgovačkog društva RIJEKA plus d.o.o. Rijeka, putem preuzimanja dugoročnog kredita od trgovačkog društva Rijeka promet d.d., u iznosu od 10.000.000,00 kn uz valutnu klauzulu u EUR, kod Erste&Steiermarkische Bank d.d., uz sljedeće uvjete:

 

 

Vrsta kredita

dugoročni kredit u kunama sa valutnom klauzulom u EUR

Iznos kredita

10.000.000,00 kn

Rok otplate kredita

10 godina, počev od isteka počeka koji ističe 31. 01. 2019. godine

Dinamika otplate glavnice i kamata

Glavnica dospijeva tromjesečno u 40 jednakih rata, zadnjeg dana u tromjesječju; kamata u korištenju dospijeva kvartalno, zadnjeg dana u kvartalu; kamata za vrijeme počeka i otplate dospijeva tromjesečno, zadnjeg dana u tromjesječju

Dospijeće prve rate

30. 04. 2019. godine

Kamatna stopa

3,75 % fiksna i nepromjenjiva za cijelo ugovorno razdoblje

Metoda obračuna kamate

proporcionalna

Efektivna kamatna stopa

3,97 %

Naknada za izmjenu uvjeta po kreditu

0,2% od EUR 1.312.119,51

Instrumenti osiguranja kredita

založno pravo na nekretnini, mjenice i zadužnice trgovačkog društva RIJEKA plus d.o.o. Rijeka

 

 

 

Članak 2.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

 

 

KLASA: 023-01/16-04/87-84
URBROJ: 2170/01-15-00-16-1
Rijeka, 23. studenoga 2016.

 

Gradonačelnik
mr.sc. Vojko Obersnel, v.r.