GRADONAČELNIK / Srijeda, 30. studenoga 2016.

Godina III - broj 13.Na temelju članka 90. Zakona o proračunu (“Narodne novine” broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 58. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14 i 7/16 – pročišćeni tekst), Gradonačelnik Grada Rijeke je, 21. studenoga 2016. godine, donio

 

 

 

 

 

O D L U K U
o davanju suglasnosti za zaduženje KD ČISTOĆA d.o.o. Rijeka
kod Erste&Steiermarkische Bank d.d.

 

 

 

Članak 1.

 

Daje se suglasnost za zaduženje KD ČISTOĆA d.o.o. Rijeka putem dugoročnog kunskog kredita s valutnom klauzulom u EUR u iznosu od 10.000.000,00 kn, na rok od sedam godina, kod Erste&Steiermarkische Bank d.d., pod sljedećim uvjetima:

 

Vrsta kredita:

dugoročni financijski kunski kredit s valutnom klauzulom u EUR i sa fiksnom kamatnom stopom za financiranje investicije zbrinjavanja i prijevoza otpada do otvaranja ŽCGO Marišćina

Iznos kredita:

10.000.000,00 kn

Korištenje kredita:

po potpisivanju ugovora o kreditu izravnom uplatom na IBAN naručitelja temeljem dokumentacije, zaključno do dana 31. prosinca 2017. godine

Rok otplate

sedam godina u kvartalnim ratama, dospijeće prve rate kredita je dan 31. ožujak 2018. godine

Otplata glavnice po godinama

  • 2018. godine   500.000,00 kuna,

  • 2019. godine   500.000,00 kuna,

  • 2020. godine 1.200.000,00 kuna,

  • 2021. godine 1.900.000,00 kuna,

  • 2022. godine 1.900.000,00 kuna,

  • 2023. godine 2.000.000,00 kuna,

  • 2024. godine 2.000.000,00 kuna.

Plaćanje kamata

kvartalno, zadnji dan u kvartalu – za vrijeme korištenja i povrata kredita

Obračun kamata

obračun kamata vrši se proporcionalnom metodom na temelju stvarnog broja dana u kamatnom razdoblju i 360 dana u godini

Nominalna kamatna stopa (godišnja, nepromijenjiva):

2,50%

Ukupni iznos kamata (kune):

1.387.430,57

Naknada za rezervaciju sredstava (kune)

0,00

Naknada za odobrenje kredita (kune)

10.000,00 (0,10% jednokratno)

Ukupna iznos kredita sa kamatama i naknadama (kune):

11.397.430,57

Instrument osiguranja:

·        pet komada bjanko mjenica KD ČISTOĆA d.o.o. Rijeka s mjeničnim očitovanjem,

·        Izjava sukladno članku 214. Ovršnog zakona (obična zadužnica).

 

 

 

Članak 2.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

 

KLASA: 023-01/16-04/86-84
URBROJ: 2170/01-15-00-16-1
Rijeka, 21. studenoga 2016.

 

Gradonačelnik
mr.sc. Vojko Obersnel, v.r.