GRADSKO VIJEĆE / Ponedjeljak, 23. prosinca 2016.

Godina III - broj 14.Na temelju članka 41. stavka 1. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Narodne novine” broj 10/97, 107/07 i 94/13), članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14 i 7/16-pročišćeni tekst) i članka 75. stavka 2. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 29/09, 14/13, 22/13-ispr. i 25/13-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Rijeke na sjednici 22. prosinca 2016. godine, donijelo je

 

 

 

 

 

 

O D L U K U
o davanju prethodne suglasnosti na
Izmjenu Statuta Dječjeg vrtića Rijeka

 

 

 

I.

 

Daje se prethodna suglasnost na Izmjenu Statuta Dječjeg vrtića Rijeka, u tekstu kojeg je utvrdilo Upravno vijeće Dječjeg vrtića Rijeka na sjednici održanoj dana 30. studenoga 2016. godine.

 

 

 

II.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

 

 

KLASA: 021-05/16-01/98
URBROJ: 2170-01-16-00-16-5
Rijeka, 22. prosinca 2016.

 

 

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednica
Gradskog vijeća
Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.