GRADSKO VIJEĆE / Ponedjeljak, 23. prosinca 2016.

Godina III - broj 14.Na temelju članka 54. stavka 1. Zakona o ustanovama (“Narodne novine” broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14 i 7/16- pročišćeni tekst) i članka 75. stavka 2. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 29/09, 14/13, 22/13 i 25/13-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 22. prosinca 2016. godine, donijelo je

 

 

 

 

 

O D L U K U
o davanju prethodne suglasnosti na
Izmjene i dopune Statuta Doma mladih

 

 

I.

Daje se prethodna suglasnost na Izmjene i dopune Statuta Doma mladih, u tekstu kojeg je utvrdilo Upravno vijeće Doma mladih na sjednici održanoj 23. studenoga 2016. godine.

 

 

II.

Ova Odluka stupa na snagu s danom donošenja, a objavit će se u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

 

KLASA: 021-05/16-01/96
URBROJ: 2170-01-16-00-16-4
Rijeka, 22. prosinca 2016.

 

 

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednica
Gradskog vijeća
Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.