GRADSKO VIJEĆE / Srijeda, 30. studenoga 2016.

Godina III - broj 13.Na temelju članka 3. stavka 4. Programa javnih potreba u sportu Grada Rijeke za 2016. godinu (“Službene novine Grada Rijeke” broj 13/15) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14 i 7/16 – pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 29. studenoga 2016. godine, donijelo je

 

 

O D L U K U
o davanju naknadne suglasnosti na Izmjene i dopune
Detaljnog plana raspodjele financijskih sredstava unutar
Programa javnih potreba u sportu Grada Rijeke za 2016. godinu

 

 

 

I.

 

Daje se naknadna suglasnost na Izmjene i dopune Detaljnog plana raspodjele financijskih sredstava unutar Programa javnih potreba u sportu Grada Rijeke za 2016. godinu, koje je donio Izvršni odbor Zajednice sportskih udruga grada Rijeke “Riječki sportski savez” na sjednici održanoj 16. studenoga 2016. godine.

 

 

 

II.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

 

 

KLASA: 021-05/16-01/90
URBROJ: 2170-01-16-00-16-2
Rijeka, 29. studenoga 2016.

 

 

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednica
Gradskog vijeća
Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.