GRADSKO VIJEĆE / Ponedjeljak, 23. prosinca 2016.

Godina III - broj 14.Na temelju članka 11. Zakona o energetskoj učinkovitosti (“Narodne novine” broj 12/14) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 15/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14 i 7/16-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 22. prosinca 2016. godine, donijelo je

 

 

 

 

 

 

AKCIJSKI PLAN
energetske učinkovitosti Grada Rijeke za razdoblje 2017. – 2019. godine

 

 

 

*Akcijski plan energetske učinkovitosti Grada Rijeke za razdoblje 2017. – 2019. godine nalazi se na dnu stranice*

 

KLASA: 021-05/16-01/112
URBROJ: 2170-01-16-00-16-2
Rijeka, 22. prosinca 2016.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednica
Gradskog vijeća
Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.

 

 

Akcijski plan energetske učinkovitosti Grada Rijeke za razdoblje 2017.-2019. godine