GRADONAČELNIK /

Godina III – broj 15.Na temelju članka 10. i članka 11. Odluke o grbu i zastavi Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 6/98, 24/98 i 29/09) Gradonačelnik Grada Rijeke, 27. prosinca 2016. godine, donio je

 

ODLUKU

o davanju odobrenja za uporabu grba Grada Rijeke

 

Članak 1.

 

Maxu Križaniću iz Kutine, Gojilska 11, OIB: 97797080613, odobrava se uporaba grba Grada Rijeke u izradi fonta kao elektroničke (digitalne) zbirke znakovnog i slikovnog pisma – kombinacije glagoljičnog pisma i nacionalnih simbola.

 

Članak 2.

 

Uporaba grba Grada Rijeke, u smislu članka 1. ove Odluke, odobrava se na neograničeno vrijeme, bez naknade.

Grb Grada Rijeke smije se uporabiti isključivo u svrhu utvrđenu ovom Odlukom.

 

Članak 3.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

KLASA: 023-01/16-04/95-87

URBROJ: 2170/01-15-00-16-1

Rijeka, 27. prosinca 2016.

 

 

 

 

                                                                                                                           Gradonačelnik

                                                                                                                          mr.sc. Vojko Obersnel, v.r