GRADSKO VIJEĆE / Utorak, 4. listopada 2016.

Godina III - broj 11.Na temelju odredbe članka 39. Zakona o Proračunu (“Narodne novine” broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14 i 7/16 – pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 29. rujna 2016. godine donijelo je

 

 

 

PRVE IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA RIJEKE ZA 2016.
GODINU I PROJEKCIJE ZA 2017. I 2018. GODINU

 

 

 

Članak 1.

 

 

U Proračunu Grada Rijeke za 2016. godinu i projekcijama za 2017. i 2018. godinu (“SLužbene novine Grada Rijeke” broj 13/15), članak 1. mijenja se i glasi: “Proračun Grada Rijeke za 2016. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) i projekcije za 2017. i 2018. godinu sastoji se od:

 

*Prve izmjene i dopune Proračuna Grada Rijeke za 2016. godinu i projekcija za 2017. i 2018. godinu se nalazi na dnu stranice*

 

 

KLASA:021-05/16-01/77
URBROJ:2170/01-16-00-16-2
Rijeka, 29. rujna 2016.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednica
Gradskog vijeća
Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.

 

 

Prve izmjene i dopune Proračuna Grada Rijeke za 2016. godinu i projekcija za 2017. i 2018. godinu