GRADSKO VIJEĆE / Utorak, 4. listopada 2016.

Godina III - broj 11.Na temelju odredbe članka 109. Zakona o proračunu (“Narodne novine” broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14 i 7/16 – pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 29. rujna 2016. godine, donijelo je

 

 

 

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PROGRAČUNA
GRADA RIJEKE ZA 2016. GODINU

 

 

I. OPĆI DIO

 

Članak 1.

 

Proračun Grada Rijeke za prvo polugodište 2016. godine ostvaren je, kako slijedi:

 

*Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2016. godinu se nalazi na dnu stranice*

Klasa:021-05/16-01/76
Urbroj: 2170/01-16-00-16-2
Rijeka, 29. rujna 2016.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednica
Gradskog vijeća
Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.

Polugodisnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Rijeke za 2016. godinu