GRADSKO VIJEĆE / Utorak, 4. listopada 2016.

Godina III - broj 11.Na temelju članka 14. Zakona o proračunu (“Narodne novine” broj 87/08, 136/12 i  15/15) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14 i 7/16-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Rijeke na sjednici 29. rujna 2016. godine, donijelo je

 

 

 

 

  

ODLUKU
o izmjenama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2016. godinu

 

 

 

 

Članak 1.

 

U Odluci o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2016. godinu (“Službene novine Grada Rijeke“ broj 13/15), u članku 33. stavku 1. broj: “59.458.000,00“ zamjenjuje se brojem: “61.784.000,00”, a broj: “14.344.700,00” zamjenjuje se brojem: “14.076.600,00”.

 

 

 

 

Članak 2.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

 

 

KLASA: 021-05/16-01/79
URBROJ: 2170-01-16-00-16-2
Rijeka, 29. rujna 2016.

 

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednica
Gradskog vijeća
Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.