GRADSKO VIJEĆE / Utorak, 4. listopada 2016.

Godina III - broj 11.Na temelju članka 5. Odluke o osnivanju kulturnih vijeća Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 15/12, 5/13 i 33/13) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke“ broj 7/14 i 7/16 – pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 29. rujna 2016. godine, donijelo je

 

 

 

 

 

ODLUKU
o razrješenju potpredsjednika i imenovanju članice
Kulturnog vijeća za knjigu i nakladništvo Grada Rijeke

 

 

 

 

I.

 

Razrješuje se NIKO CVJETKOVIĆ dužnosti potpredsjednika Kulturnog vijeća za knjigu i nakladništvo Grada Rijeke.

 

 

 

II.

 

 Za članicu Kulturnog vijeća za knjigu i nakladništvo Grada Rijeke imenuje se DARIJA ŽILIĆ.

 

 

 

III.

 

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

 

 

KLASA: 021-05/16-01/82
URBROJ: 2170-01-16-00-16-2
Rijeka, 29. rujna 2016.

 

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednica
Gradskog vijeća
Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.