GRADSKO VIJEĆE / Utorak, 4. listopada 2016.

Godina III - broj 11.Na temelju članka 17. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (“Narodne novine” broj 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14 i 98/15) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13) i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14 i 7/16-pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Rijeke na sjednici, 29. rujna 2016. godine, donijelo je

 

 

 

ODLUKU
o proglašenju grafita Paraf zaštićenim kulturnim dobrom od lokalnog značenja

 

 

 

Članak 1.

 

 Ovom se Odlukom grafit Paraf proglašava zaštićenim kulturnim dobrom od lokalnog značenja.

 

 

 

Članak 2.

 

Zaštićeno kulturno dobro od lokalnog značenja iz članka 1. ove Odluke nalazi se na površini u podnožju stuba koje presijecaju Brajšinu ulicu, a nastavljaju se na Lorenzov prolaz, na vrhu Parka Vladimira Nazora (na nekretnini označenoj kao k.č.br. 3736, k.o. Stari Grad, koja odgovara dijelu zk.č. 2083/14).

Ploha na kojoj se nalazi grafit, a na koju će se primjenjivati zaštita, površine je 9,47 m2, tlocrtnih dimenzija 2,94×3,22m.

 

Članak 3.

 

Grafit Paraf kao zaštićeno kulturno dobro uživa osobitu zaštitu propisanu odredbama Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, što podrazumijeva provedbu mjera zaštite pravne i stručne naravi propisane zakonom, sukladno pravilima konzervatorske struke.

Pod mjerama iz stavka 1. ovoga članka podrazumijeva se kako slijedi:

            – Grad Rijeka (u daljnjem tekstu: Grad) osigurat će čuvanje i održavanje grafita u njegovom izvornom obliku i tehnici izvedbe,

            – budući da je grafit na hodnoj površini, postoji opasnost od njegovog oštećenja pa i potpunog gubitka. Stoga grafit treba primjereno dokumentirati/snimiti te poticati sociološka i ostale vrste istraživanja o punku kao subkulturnom pokretu u Rijeci. Radi toga, putem nadležnih službi Grada organizirat će se vođenje dosjea predmetnog kulturnog dobra, u kome će biti prikupljeni povijesni podaci o samom kulturnom dobru (od doba njegova nastanka, kroz sve faze njegovog održavanja, a činit će ga povijesne fotografije te sva ostala relevantna dokumentacija iz koje je vidljivo kako je došlo do svih eventualnih naknadnih intervencija i izmjena),

            – zabranjuju se svi radovi na plohi obrađenoj asfaltom koja je podloga grafitu, a u njegovoj neposrednoj blizini radove treba strogo kontrolirati kako ne bi došlo do promjene prostornih odnosa,

            – Grad će putem nadležne službe osigurati stalno praćenje stanja kulturnog dobra (monitoring), koja će obavezno jedanput godišnje izvršiti pregled objekta te o njemu sastaviti izvješće, iz koga će biti vidljivi svi relevantni podaci o trenutnom stanju kulturnog dobra.

 

 

 

Članak 4.

 

Osnovna svrha zaštite kulturnog dobra iz članka 1. ove Odluke je njegovo očuvanje u izvornom obliku te stvaranje povoljnih uvjeta za njegovu revitalizaciju.

 

 

 

 

 

Članak 5.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

 

 

KLASA: 021-05/16-01/81
URBROJ: 2170-01-16-00-16-2
Rijeka, 29. rujna 2016.

 

 

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednica
Gradskog vijeća
Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.