GRADSKO VIJEĆE / Utorak, 4. listopada 2016.

Godina III - broj 11.Na temelju članka 25. stavka 3. Zakona o kazalištima (“Narodne novine” broj 71/06,121/13 i 26/14), te članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14 i 7/16 – pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 29. rujna 2016. godine, donijelo je

 

 

 

ODLUKU
o izmjeni Odluke o imenovanju intendanta Hrvatskog narodnog kazališta
Ivana pl. Zajca Rijeka

 

 

 

I.

 

U Odluci o imenovanju intendanta Hrvatskog narodnog kazališta Ivana pl. Zajca Rijeka (“Službene novine Grada Rijeke“ broj 10/16), točka II. mijenja se i glasi:

“Imenovani će započeti s obavljanjem dužnosti od 1. prosinca 2016. godine.“

 

 

 

II.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenim novinama Grada Rijeke“.

 

 

 

KLASA: 021-05/16-01/85
URBROJ: 2170-01-16-00-16-2
Rijeka, 29. rujna 2016.

 

 

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednica
Gradskog vijeća
Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.