GRADONAČELNIK / Utorak, 4. listopada 2016.

Godina III - broj 11.Na temelju članka 30. stavka 1. Zakona o vatrogastvu (“Narodne novine“ broj 106/99, 117/01, 36/02, 96/03, 174/04, 38/09 i 80/10), članka 24. Statuta Javne vatrogasne postrojbe Grada Rijeke te članka 58. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14 i 7/16 – pročišćeni tekst) Gradonačelnik Grada Rijeke, 25. srpnja 2016. godine, donio je

 

 

 

 

O D L U K U
o imenovanju zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Grada Rijeke

 

 

 

 

I.

 

Za zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Grada Rijeke na vrijeme od četiri godine imenuje se HINKO MANCE.

 

 

 

II.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

 

 

KLASA: 023-01/16-04/61-77
URBROJ: 2170/01-15-00-16-1
Rijeka, 25. srpnja 2016.

 

 

 

 

Gradonačelnik
mr.sc. Vojko Obersnel, v.r.