GRADSKO VIJEĆE / Utorak, 4. listopada 2016.

Godina III - broj 11.Na temelju članka 109. stavka 6. Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine” broj 153/13) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14 i 7/16-pročišćeni tekst) te članka 309. Odluke o donošenju Generalnog urbanističkog plana grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 7/07 i 14/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 8/14) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 29. rujna 2016. godine, donijelo je

 

 

 

 

O D L U K U
o donošenju Urbanističkog plana uređenja sportskog područja Rujevica

 

 

 

 

 

 

I. OPĆE ODREDBE

 

 

 

Članak 1.

Donosi se Urbanistički plan uređenja sportskog područja Rujevica (u daljnjem tekstu: Plan).

 
*Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja sportskog područja Rujevica nalazi se na dnu stranice* 

 

 

KLASA: 021-05/16-01/78
URBROJ: 2170-01-16-00-16-2
Rijeka, 29. rujna 2016.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednica
Gradskog vijeća
Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.

 

Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja sportskog područja Rujevica