GRADSKO VIJEĆE / Utorak, 4. listopada 2016.

Godina III - broj 11.Na temelju članka 21. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00,129/00, 59/01, 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04,178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 56/13, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14 i 7/16 – pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 29. rujna 2016. godine, donijelo je

 

 

 

IZMJENE I DOPUNE
Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2016. godini

 

 

*Izmjene i dopune Programa održavanja komunalnae infrastrukture u 2016. nalazi se na dnu stranice* 

 

 

KLASA: 021-05/16-01/74
URBROJ: 2170-01-16-00-16-2
Rijeka, 29. rujna 2016.

 

 

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednica
Gradskog vijeća
Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.

 

 

Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2016. godini