GRADSKO VIJEĆE / Utorak, 4. listopada 2016.

Godina III - broj 11.Na temelju članka 30. stavka 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 56/13, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15), članka 33. stavka 13. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (“Narodne novine” broj 94/13) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14 i 7/16-pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 29. rujna 2016. godine, donijelo je 

 

 

 

IZMJENE I DOPUNE
Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2016. godinu

 

 

 

 

Članak 1.

 

U Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu (“Službene novine Grada Rijeke” broj 13/15, u daljnjem tekstu: Program) članak 3. mijenja se i glasi:

“Gradnja nerazvrstanih cesta financirat će se iz sredstava komunalnog doprinosa i sredstava Proračuna Grada za namjene kako slijedi:

 

 

a)     a) iz sredstava komunalnog doprinosa u ukupnom iznosu od

     – Cesta 233 dužine 1100 m’ – dio

21.300.000,00

50.000,00

– Pristupne ceste po rješenju o komunalnom doprinosu

1.830.000,00

– Prometnica Ž5025 – I. etapa Rujevica – Marinići dužine 2.675 m’ – dio

140.000,00

– Spoj ulice Tina Ujevića prema Dražičkoj, imovinsko pravna priprema

50.000,00

– Spoj ceste “A” na lokaciji Bok Drenova dužine 480 m’

3.300.000,00

– Rekonstrukcija kolno–pješačkog prilaza za zgrade branitelja – I faza na Kozali

   dužine 80 m’ – dio

– Gradska ulica oznake GU-3 na Diračju dužine 153 m’

Pristupne ceste na Donjoj Drenovi-Vrhak, Brca, imovinsko pravna priprema

– Rekonstrukcija Opatijske ceste, imovinsko pravna priprema – Gradnja cesta u stambenom naselju Martinkovac dužine 710 m’

– Priključna infrastruktura nogometnog stadiona Kantrida dužine 1.100 m’, projekti 

– Priključna infrastruktura nogometnog kampa Rujevica dužine 391 m’ 

– Priključna infrastruktura za stambeno naselje na Trsatu i Sveučilišni Kampus  dužine 815  m’

– Pješački most Žakalj preko Rječine dužine 30 m’, projekti

– Cesta 102 dužine 70 m’  

– Cesta OU4 dužine 120m’                    

– Raskrižje Škurinjska draga

– Rekonstrukcija kolno pristupnog puta – Marinići    

– Pristupna cesta na lokaciji Zapadni Zamet dužine 120m’

 

 

 

50.000,00

750.000,00

200.000,00

300.000,00

7.770.000,00

300.000,00

 

500.000,00

100.000,00

300.000,00

500.000,00

850.000,00

3.600.000,00

10.000,00

700.000,00

 

b) iz sredstava Proračuna Grada u ukupnom iznosu od

– Cesta 233 dužine 1100 m’ – dio

3.486.000,00

566.000,00

– Pristupne ceste po rješenju o komunalnom doprinosu

Pristupna cesta na lokaciji Zapadni Zamet dužine 120m’

Rekonstrukcija kolno-pješačkog prilaza za zgrade branitelja – I.faza na Kozali dužine 80 m’ – dio

30.000,00

110.000,00

750.000,00

– Gradnja cesta u stambenom naselju Martinkovac dužine 710 m’

30.000,00

– Raskrižje Škurinjska draga

2.000.000,00”

 

 

 

 

 

 

Članak 2.

 

Članak 6. mijenja se i glasi:

“Gradnja objekata i uređaja i nabava opreme za tržnice na malo financirat će se iz sredstava naknade za koncesiju za namjene kako slijedi:

 

a) iz sredstava naknade za koncesiju u ukupnom iznosu od

   1.395.000,00

– Uređenje objekata tržne djelatnosti

    1.395.000,00

 

 

 

Članak 3.

 

Članak 8. mijenja se i glasi:

“Ukupna sredstva za ostvarivanje ovoga Programa utvrđuju se u iznosu od 27.381.000,00 kuna.”

 

 

 

Članak 4.

 

Sastavni dio ovih Izmjena i dopuna Programa su Izmjene i dopune Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2016. godinu koje se nalaze u prilogu (Prilog I).

 

 

 

Članak 5.

 

Ove Izmjene i dopune Programa stupaju na snagu osmoga dana od dana objave u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

 

 

KLASA: 021-05/16-01/73
URBROJ: 2170-01-16-00-16-2
Rijeka, 29. rujna 2016.

 

 

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednica
Gradskog vijeća
Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.

 

 

Prilog 1.