GRADSKO VIJEĆE / Utorak, 4. listopada 2016.

Godina III - broj 11.Na temelju članka 114b. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (“Narodne novine” broj 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14 i 98/15) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeka” broj 7/14 i 7/16-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 29. rujna 2016. godine, donijelo je

 

 

 

IZMJENE I DOPUNE
Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2016. godinu

 

 

 

 

Članak 1.

 

U Planu raspodjele sredstava spomeničke rente za 2016. godinu (“Službene novine Grada Rijeke” broj 13/15) članak 2. mijenja se i glasi:

“Prihod od spomeničke rente planiran je u Proračunu Grada za 2016. godinu u ukupnom iznosu od 9.500.000,00 kuna.

Raspored financijskih sredstava iz stavka 1. ovoga članka, po projektima i programima, utvrđuje se kako slijedi:

 

 *Tablica se nalazi na dnu stranice* 

 

 

  

Članak 2.

 

Ove Izmjene i dopune Plana stupaju na snagu osmoga dana od dana objave u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

 

 

KLASA: 021-05/16-01/72
URBROJ: 2170-01-16-00-16-2
Rijeka, 29. rujna 2016.

 

 

 

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednica
Gradskog vijeća
Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.

 

 

 Tablica