GRADSKO VIJEĆE / Utorak, 4. listopada 2016.

Godina III - broj 11.Na temelju točke III. Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2016. godini (“Narodne novine” broj 33/16) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14 i 7/16 – pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 29. rujna 2016. godine, donijelo je

 

 

IZMJENE I DOPUNE
Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola Grada Rijeke u 2016. godini

 

 

 

Članak 1.

 

U Planu rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola Grada Rijeke u 2016. godini (“Službene novine Grada Rijeke” broj 7/16, – u daljnjem tekstu: Plan), rashodi iz članka 1. stavka 2. Plana mijenjaju se kako je utvrđeno u tabelarnom prikazu koji se nalazi u privitku i čini sastavni dio ovih Izmjena i dopuna Plana.

Tabelarni prikaz iz stavka 1. ovoga članka nije predmetom objave u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

 

 

Članak 2.

 

Ove Izmjene i dopune Plana stupaju na snagu osmoga dana od dana objave u “Službenim novinama Grada Rijeke”. 

 

 

 

 

 

KLASA: 021-05/16-01/80
URBROJ: 2170-01-16-00-16-2
Rijeka, 29. rujna 2016.

 

 

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednica
Gradskog vijeća
Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.