GRADSKO VIJEĆE / Petak, 15. srpnja 2016.

Godina III - broj 10.Na temelju članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14 i 7/16 – pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 14. srpnja 2016. godine, donijelo je

 

 

PROGRAM
javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te skrbi o djeci
rane i predškolske dobi Grada Rijeke za pedagošku 2016./2017. godinu

 

 

 

 

I. OCJENA STANJA

 

 1. Dječji vrtić Rijeka

 

Grad Rijeka osnivač je Dječjeg vrtića Rijeka, javne predškolske ustanove koja je osnovni nositelj Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te skrbi o djeci rane i predškolske dobi Grada Rijeke za 2016./2017. godinu (u daljnjem tekstu: Program).

Dječji vrtić Rijeka djeluje kroz pet centara predškolskog odgoja (u daljnjem tekstu: centar), odnosno kroz 31 podcentar predškolskog odgoja (u daljnjem tekstu: podcentar), u kojima se provode različiti programi odgoja i obrazovanja djece rane i predškolske dobi.

U pedagoškoj godini 2015./2016. redoviti cjelodnevni program predškolskog odgoja ostvaruje se za 3335 djece u 171 odgojnoj skupini, od čega je 667 djece jasličke dobi smještene u 46 odgojnih skupina i 2668 djece vrtićke dobi smještene u 125 odgojnih skupina.

Program predškole je obvezan za svu djecu u godini dana prije polaska u osnovnu školu, a u Dječjem vrtiću Rijeka ostvaruje se za 110 djece. U redoviti 10 satni program upisano je 31 dijete pripadnika romske nacionalne manjine raspoređene unutar centara,  a troje romske djece prijavilo se u program predškole.

U odgojno-obrazovne skupine s posebnim programom, sukladno Državnom pedagoškom standardu predškolskog odgoja i naobrazbe (“Narodne novine“ broj 63/08 i 90/10) – u daljnjem tekstu: Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe, uključuju se djeca s teškoćama kojima se vrsta i stupanj teškoće utvrđuje prema propisima iz područja socijalne skrbi.

U Dječji vrtić Rijeka upisano je 118 djece s teškoćama u razvoju, od čega je 25 djece polaznika odgojno-obrazovnih skupina s posebnim programom za djecu s teškoćama, a 93 djece je integrirano u redovitim skupinama. Rad s djecom s teškoćama u posebnim skupinama organiziran je u centru Krnjevo – jedna skupina za djecu sa cerebralnom paralizom, centru Maestral – četiri skupine za djecu s autizmom i u centru Veseljko – jedna skupina djece s mentalnom retardacijom.

U sklopu redovitog programa, u Dječjem vrtiću Rijeka provode se programi koji svojim specifičnim sadržajima obogaćuju redoviti 10,5-satni program te za koje je dobivena suglasnost nadležnog ministarstva. Navedeni programi integrirani su u redoviti program te su postali dio standarda predškolskog odgoja u Rijeci. Redoviti program obogaćen specifičnim sadržajima iz sporta provodi se u podcentrima Zamet, Galeb, Krnjevo, Mavrica i Drenova. Provode ga odgajatelji i sportski voditelji – profesori kineziologije. U pedagoškoj 2015./2016. godini upisano je 289 djece u 12 odgojnih skupina. Program ranog učenja engleskog jezika provodi se u podcentrima: Krijesnica, Kvarner, Vežica i Potok, Program ranog učenja talijanskog jezika provodi se u podcentrima Morčić i Turnić, Program ranog učenja engleskog jezika s elementima informatičke pismenosti provodi se u podcentru Radost, a svi programi namijenjeni su djeci od treće godine života do polaska u školu. U jezične programe upisano je 173 djece smještene u osam odgojnih skupina. Program za djecu pripadnike talijanske nacionalne manjine provodi se za djecu od jedne do tri godine starosti u podcentru Mirta, a za djecu od treće godine života u podcentrima Mirta, Gardelin, Z. Cviić, Topolino, Belveder i Gabbiano. U program je upisano 156 djece smještene u 7 odgojnih skupina. Program obogaćen katoličkim vjerskim odgojem provodi se u podcentrima Potok, Delfin, Rastočine i Gardelin, a namijenjen je djeci od navršene treće godine života do polaska u školu. U program je upisano 87 djece smještene u četiri odgojne skupine. Program obogaćen elementima Waldorf pedagogije provodi se u dvije odgojne skupine u podcentru Bulevard za djecu od treće godine života do polaska u osnovnu školu, a obuhvaćeno je 44 djece.

U okviru Dječje bolnice Kantrida organiziran je poludnevni odgojno-obrazovni rad s djecom predškolske dobi koja su zbog liječenja prisiljena boraviti u bolnici duže vrijeme. Svi troškovi programa u Dječjoj bolnici Kantrida financiraju se u potpunosti iz proračuna Grada Rijeke te je stoga program za sve roditelje besplatan, bez obzira na njihovo prebivalište. Program svake pedagoške godine pohađa prosječno 50 djece i s njima rade dvije odgojiteljice.

U Dječjem vrtiću Rijeka je u pedagoškoj 2015./2016. godini zaposleno ukupno 481 djelatnika. Na stručnim poslovima, osim 339 odgojitelja, radi i sedam pedagoga, šest psihologa, pet stručnih suradnika rehabilitatora, stručni suradnik logoped, pet zdravstvenih voditeljica i sedam rehabilitatora odgojitelja, dok su za potrebe ostvarivanja sportskog programa zaposlena dva kineziologa.

Grad Rijeka je 2015. godine sufinancirao predškolsku djelatnost Dječjeg vrtića Rijeka u ukupnom iznosu od 56.864,600 kuna, čime su se pokrili troškovi za odgojno, administrativno i tehničko osoblje, programsku djelatnost ustanove, program javnih potreba u području predškolskog odgoja – predškolu, programe za djecu nacionalnih manjina, darovitu djecu i djecu s teškoćama, otplatu zajma i nabavu opreme.

U Dječji vrtić Rijeka upisana su i djeca koja zadovoljavaju jedan od socijalnih kriterija te se sredstva za njihov boravak osiguravaju u proračunu Odjela gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb na temelju Odluke o socijalnoj skrbi (“Službene novine Grada Rijeke” broj 14/14), kojom je utvrđeno pravo na pomoć za podmirenje troškova boravka djece u jaslicama i vrtićima kao jedno od prava iz socijalne skrbi koje osigurava Grada Rijeka. Broj ove djece se mijenja iz mjeseca u mjesec, a roditelji-korisnici usluga dobivaju subvenciju odnosno naknadu od 30% do 100%, ovisno o zadovoljenom kriteriju. Na isti način subvencioniraju se roditelji u vrtićima drugih osnivača. Djece korisnika navedenih socijalnih mjera je 736 u tekućoj pedagoškoj godini. Pravo na djelomično ili potpuno podmirenje troškova boravka u jaslicama i vrtićima (u iznosu mjesečne cijene za usluge redovitog programa predškolskog odgoja ustanove Dječji vrtić Rijeka), na temelju Odluke o socijalnoj skrbi Grada Rijeke, mogu ostvariti roditelji, skrbnici ili udomitelji s prebivalištem ili stalnim boravkom na području grada Rijeke, čija su djeca polaznici jaslica ili vrtića na području grada i okolice.

Navedeni troškovi podmiruju se u cijelosti za djecu iz kućanstava koja su korisnici zajamčene minimalne naknade (državna novčana pomoć) ili kućanstava čiji su ukupni prihodi niži od gradskih cenzusa minimalnih prihoda za određeni broj članova kućanstva, zatim za djecu koja su korisnici prava na osobnu invalidninu ili doplatak za pomoć i njegu, udomljenu djecu, djecu hrvatskih ratnih vojnih invalida, djecu smrtno stradalih, zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja i djecu civilnih invalida rata.

Korisnicima dječjeg doplatka, Grad Rijeka podmiruje 30% troškova boravka djece u jaslicama i vrtićima.

Dječji vrtić Rijeka sustavno radi na provedbi Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe te je uspješno implementirao odredbe istog koje se odnose na definiranje i ustroj programa predškolskog odgoja, normativa za broj zaposlenih odgojitelja, stručnih suradnika i viših medicinskih sestara, propisanog broja sati neposrednog rada odgojno-obrazovnih radnika s djecom, mjera zdravstvene zaštite i prehrane djece, mjerila za financiranje programa te praćenja kvalitete rada predškolskih ustanova. Zbog stalnog rasta potreba djece za redovitim cjelodnevnim programom predškolskog odgoja, postepeno se provode odredbe Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe o maksimalnom broju djece u odgojno-obrazovnim skupinama te o nekim prostornim i tehničkim uvjetima za provedbu programa predškolskog odgoja.

U skladu sa Planom mreže dječjih vrtića na području grada Rijeke (“Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 10/14, 6/15 i 8/16), Grad Rijeka planira provesti statusnu promjenu Dječjeg vrtića Rijeka sukladno zakonu kojim se uređuje osnivanje i ustrojstvo ustanova, zakonom kojim se uređuje predškolski odgoj i obrazovanje te Državnom pedagoškom standardu predškolskog odgoja i naobrazbe, na način da će se Dječji vrtić Rijeka podijeliti na šest ustanova predškolskog odgoja i obrazovanja. Grad Rijeka će pokrenuti postupak provođenja statusne promjene kada se steknu svi preduvjeti (financijski, kadrovski, prostorni, tehnički i drugi preduvjeti) potrebni za njenu provedbu.

Zbog potrebe za povećanjem kapaciteta vrtića, a time primitka većeg broja djece jasličkog uzrasta, Grad Rijeka je ishodio građevinsku dozvolu za rekonstrukciju  objekata podcentara Đurđice i Morčić. Za izradu projektne dokumentacije te troškove vodnog doprinosa ukupno je utrošeno 693.690,05 kn od čega za dječji vrtić Đurđice 343.576,11 kn, a za dječji vrtić Morčić 350.113,94 kn (sve sa uključenim PDV-om). Nakon rekonstrukcije odnosno nadogradnje, objekti će imati obuhvat od 10 skupina svaki odnosno ukupno 282 djece, čime će se udvostručiti broj skupina u navedenim vrtićima. Također, u planu je rekonstrukcija objekta podcentra Zamet, čime će se omogućiti povećan obuhvat djece te bitno poboljšati uvjeti njihovog boravka u ovom podcentru.

Pored navedenog, vrijedi istaknuti i da je u suradnji s Talijanskom unijom u planu izgradnja novog vrtića na području Krnjeva, namijenjenog djeci pripadnika talijanske nacionalne manjine, s kapacitetom od 100 djece od čega su planirane dvije jasličke skupine.

 

 1. Dječji vrtići drugih osnivača

 

Grad Rijeka, osim što širi kapacitete za prijem djece u predškolskoj ustanovi čiji je osnivač, već niz godina sufinancira i redoviti program ranog i predškolskog odgoja u vrtićima drugih osnivača koji djeluju na području grada Rijeke. U odnosne je vrtiće prosječno smješteno oko 370 djece s područja grada Rijeke. Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe definira broj djece u odgojnim skupinama te upravo prema navedenom standardu i prostornim uvjetima ti vrtići imaju mogućnost primiti, odnosno upisati do najviše 448 djece, a Grad Rijeka se ugovorno obvezao sufinancirati ih.

 

Grad Rijeka trenutno sufinancira djelatnost predškolskog odgoja u devet vrtića drugih osnivača, i to:

 

 1. Dječji vrtić “Mala vila” čiji je osnivač Društvo prijatelja Waldorfske pedagogije.
  U vrtiću je u mjesecu rujnu 2015. godine upisano 49 djece raspoređenih u dvije vrtićke i jednu jasličku skupinu.
 2. Dječji vrtić “Maza” čiji je osnivač Zvjezdana Balen-Vuglač.
  U vrtiću je u mjesecu rujnu 2015. godine upisano 13 djece raspoređenih u dvije odgojne skupine.
 3. Dječji vrtić “Pinokio” čiji je osnivač Ines Žic.
  U vrtiću je u mjesecu rujnu 2015. godine upisano 15 djece raspoređenih u jednoj odgojnoj skupini.
 4. Dječji vrtić “Nazaret” i Područni vrtić “Mima” čiji je osnivač Družba sestara Presvetog Srca Isusovoga.
  U vrtiću “Nazaret” je u mjesecu rujnu 2015. godine upisano 56 djece raspoređenih u tri odgojne skupine. U područnom vrtiću “Mima” upisano je 29 djece raspoređenih u jednu vrtićku i jednu jasličku odgojnu skupinu.
 5. Dječji vrtić “Zvjezdica mira” čiji je osnivač Družba sestara milosrdnica.
  U vrtiću je u mjesecu rujnu 2015. godine upisano 40 djece u tri odgojne skupine.
 6. Dječji vrtić “Snjeguljica” i područni vrtić “Sedam patuljaka” čiji je osnivač Barbara Drezga.
  U vrtiću “Snjeguljica” je u mjesecu rujnu 2015. godine upisano 20 djece raspoređenih u jednoj odgojnoj skupini. U područnom vrtiću “Sedam patuljaka” upisano je 20 djece u jednoj odgojnoj skupini.
 7. Dječji vrtić “Mali princ” i Područni dječji vrtić “Mala sirena” čiji je osnivač Sandra Cikač Stjepić.
  U vrtiću “Mali princ” je u mjesecu rujnu 2015. godine upisano 18 djece raspoređenih u jednu odgojnu skupinu. U područnom vrtiću “Mala sirena” upisano je 36 djece raspoređenih u dvije vrtićke i jednu jasličku odgojnu skupinu.
 8. Dječji vrtić “Zlatan” čiji je osnivač Vinka Mataija.
  U vrtiću je u mjesecu rujnu 2015. godine upisano 20 djece u jednoj odgojnoj skupini.
 9. Dječji vrtić “Žirafa” čiji je osnivač Marija Šimunović.
  U vrtiću je u mjesecu rujnu 2015. godine upisano 32 djece upisanih u jednu vrtićku i jednu jasličku odgojnu skupinu. U područnom vrtiću “Žirafa” upisano je 20 djece raspoređene u jednoj odgojnoj skupini.

U prosincu 2015. godine ukupno je u vrtiće drugih osnivača bilo upisano 365 djece s područja grada Rijeke. Djeca su smještena u 24 odgojne skupine od kojih je 20 vrtićkih i četiri jasličke odgojne skupine. Na temelju Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te skrbi o djeci rane i predškolske dobi Grada Rijeke za  pedagošku 2015./2016. godinu (“Službene novine Grada Rijeke” broj 4/15) i javnog poziva na koji su se odazvali svi vrtići drugih osnivača na području grada Rijeke, povećano je sufinanciranje predškolske djelatnosti u vrtićima drugih osnivača. Dječji vrtići koji su u sklopu redovitog cjelodnevnog odnosno poludnevnog programa ponudili neki od posebnih programa sufinancirani su sa dodatnih 5% po programu na cijenu redovitog programa odnosno 20% za jaslički program po skupini.

Ovakvim načinom sufinanciranja dječjih vrtića drugih osnivača, Grad Rijeka je nastojao poticati stručno usavršavanje  odgojitelja ovisno o njihovim interesima, s ciljem da se obogaćuju redoviti programi i širi ponuda novih posebnih programa te zadovoljavaju potrebe roditelja za jasličkim programom.

U 2016. godini Dječji vrtić “Žirafa” je proširio kapacitete za još jednu odgojnu skupinu u podružnici “Žirafica“.

U pedagoškoj 2015./2016. godini Grad Rijeka je sufinancirao do najviše 20 djece u vrtićima drugih osnivača izvan područja grada Rijeke i to u istom iznosu kojim se sufinanciraju privatni vrtići u gradu Rijeci. U navedenim vrtićima bilo je upisano prosječno 13 s područja grada Rijeke.

 

 

II. CILJEVI DONOŠENJA PROGRAMA

 

U pedagoškoj 2016./2017. godini povećat će se kapaciteti u dječjim vrtićima na području grada Rijeke, kako u Dječjem vrtiću Rijeka tako i u dječjim vrtićima drugih osnivača. Povećanje kapaciteta u Dječjem vrtiću Rijeka će biti omogućeno rekonstrukcijom podcentara  Đurđice i Morčić te adaptiranjem odgovarajućih prostora u podcentru Krnjevo.

Broj djece u skupinama bit će u skladu s Državnim pedagoškim standardom predškolskog odgoja i naobrazbe.

Grad Rijeka će i nadalje sufinancirati predškolsku djelatnost u vrtićima drugih osnivača na području grada Rijeke prema istim kriterijima i iznosima.

Grad Rijeka sklopit će ugovore sa susjednim gradovima i općinama radi sufinanciranja programa ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja za djecu roditelja s prebivalištem u gradu Rijeci, temeljem Zaključka Gradonačelnika KLASA:023-01/16-04/46-75, URBROJ: 2170/01-15-00-16-5 od 7. lipnja 2016. godine.

Svakom djetetu  u godini prije polaska u osnovnu školu osigurat će se uključivanje u program Predškole.

Osigurat će se daljnje provođenje kvalitetne prehrane u dječjim vrtićima prema utvrđenim normativima i standardima.

 

 1. Dječji vrtić Rijeka

 

Na temelju Zakona, Odluke o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić Rijeka i Statuta Dječjeg vrtića Rijeka, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Rijeka donosi Pravilnik o upisu djece u Dječji vrtić Rijeka (u daljnjem tekstu: Pravilnik). Pravilnikom se utvrđuje postupak upisa djece u Dječji vrtić Rijeka, ostvarivanje reda prvenstva pri upisu i druga pitanja u svezi s upisom te postupak ispisa.  

Pravilnikom je propisano da prednost pri upisu ostvaruje dijete koje:

– zajedno s oba roditelja ima prebivalište u gradu Rijeci i državljani su Republike Hrvatske,

– dijete koje zajedno sa samohranim roditeljem ima prebivalište u gradu Rijeci i državljani su Republike Hrvatske,

– dijete kojem je dodijeljen skrbnik ili je smješteno u udomiteljsku obitelj, neovisno o njegovom prebivalištu, ako njegov skrbnik ili udomitelj ima prebivalište u gradu Rijeci,

– dijete koje je strani državljanin i koje zajedno s roditeljima ima status stranca s odobrenim stalnim boravkom.

Red prvenstva utvrđuje se metodom bodovanja prema kriterijima koji su detaljno razrađeni u navedenom Pravilniku.

Sukladno Pravilniku, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Rijeka za svaku pedagošku godinu donosi Odluku o upisu djece u Dječji vrtić Rijeka (u daljnjem tekstu: Odluka). Odluka sadrži: vrste programa predškolskog odgoja i obrazovanja, uvjete upisa, način ostvarivanja prednosti pri upisu, način provođenja upisa te rokove za prijavu djece predškolske dobi u Dječji vrtić Rijeka. Nadalje, Odlukom je propisano da dosadašnji korisnici usluga čija su djeca upisana u Dječji vrtić Rijeka u tekućoj pedagoškoj godini, podnose zahtjev za nastavak korištenja usluga te ga dostavljaju u centre. Dakle, svaki roditelj-korisnik usluga koji želi nastaviti koristiti usluge Dječjeg vrtića Rijeka dužan je odnosni zahtjev predati u za to predviđenom roku. Odluka sadrži i popis dokumentacije za upis koju roditelji prilažu prilikom upisa, kao i način ostvarivanja prednosti pri upisu.    

U pedagoškoj 2016./2017. godini, u Dječjem vrtiću Rijeka planira se proširenje kapaciteta za ukupno 12 odgojnih skupina i to u podcentrima Morčić, Đurđice i Krnjevo. U Dječjem vrtiću Rijeka moći će se upisati oko 3.500 djece. Sukladno potrebama i interesima roditelja-korisnika usluga, djeca će se moći uključiti u sljedeće programe:

 

Redoviti cjelodnevni program – organiziran u trajanju od 10,5 sati dnevno u petodnevnom radnom tjednu te je temeljni program u svim dječjim vrtićima jer odgovara potrebama zaposlenih roditelja – korisnika usluga, a čini 2/3 kapaciteta Dječjeg vrtića Rijeka. Sukladno Državnom pedagoškom standardu predškolskog odgoja i naobrazbe, broj djece u odgojnim skupinama utvrđuje se ovisno o dobi djeteta i broju djece s teškoćama u razvoju integrirane u redoviti program.

 

Program za djecu od 6 mjeseci do jedne godineplanira se u dvije odgojno-obrazovne skupine sa 10 djece i to u podcentrima Turnić i Krijesnica.

 

Program predškole – predstavlja minimum obrazovanja prije polaska u osnovnu školu te je prema Zakonu obvezan za svu djecu u godini dana prije polaska u osnovnu školu i potpuno je besplatan za roditelje – korisnike usluga, a  sufinanciraju ga nadležno ministarstvo i jedinica lokalne samouprave. Sukladno Zakonu i Pravilniku o sadržaju i trajanju programa predškole, program predškole za djecu upisanu u Dječji vrtić Rijeka provodit će se u okviru redovitog  programa u trajanju od najmanje 250 sati. Prema uputi nadležnog ministarstva, za djecu pripadnike romske nacionalne manjine i djecu s teškoćama osigurati će se pravo na program predškole i to dvije godine prije polaska u osnovnu školu.

 

Posebni programi za djecu s teškoćama u razvoju planiraju se u podcentrima   Krnjevo, Maestral i Veseljko u šest odgojnoobrazovnih skupina. U sklopu timskog pristupa provodit će se fizikalna terapija, pojačan defektološki tretman, logopedska terapija, psihologijska procjena i praćenje razvoja, a prema potrebi i psihološki tretman djece i roditelja. Osim navedenog, nastavit će se s inkluzijom djece s teškoćama u redovite skupine u svim podcentrima gdje za to postoje uvjeti. Na taj se način planira uključivanje oko 60 djece s posebnim potrebama.

           

Programi za nacionalne manjineu Dječjem vrtiću Rijeka provodi se redoviti cjelodnevni program za djecu talijanske nacionalne manjine u podcentrima Mirta, Zvonimir Cviić, Gabbiano, Topolino, Belveder i Gardelin. Naredne se pedagoške godine planira smještaj djece talijanske nacionalne manjine u osam odgojnih skupina u navedenim vrtićima uključujući još jednu novu odgojnu skupinu u podcentru Turnić.

 

Redoviti programi obogaćeni specifičnim sadržajima provode se u okviru redovitog cjelodnevnog 10,5 satnog programa u petodnevnom radnom tjednu do pet sati dnevno, a ostvaruju ga po dva odgajatelja. U ove programe mogu se upisati djeca sa navršenih tri godine  života do polaska u osnovnu školu. U Dječjem vrtiću Rijeka djeci se u okviru redovnih programa nudi: učenje stranih jezika, informatike, sportski program, katoličko vjerski program, program obogaćen elementima Waldorfske pedagogije, program za darovitu djecu te drugi programi koji su prilagođeni interesima djece. U navedene programe se uključuje u prosjeku oko 800 djece godišnje.

 

Program smjenskog rada namijenjen je roditeljima koji rade u smjenama, a organiziran je u podcentru Potok. Planirano je pet odgojnih skupina od čega su tri vrtićke te dvije jasličke skupine.

 

U Dječjem vrtiću Rijeka planira se u pedagoškoj 2016./2017. godini i nadalje provoditi razne programe i projekte u skladu s potrebama i interesima djece. Kao posebnost, ističe se program zdrave prehrane koji se provodi u suradnji s Nastavnim zavodom za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije u sklopu kojeg su izrađeni jelovnici usklađeni s piramidom pravilne prehrane. U sklopu programa i nadalje će se provoditi ispitivanje energetske i prehrambene vrijednosti obroka, mikrobiološke ispravnosti obroka i mikrobiološke čistoće objekta u dječjim vrtićima. Vrijedi istaknuti da je djeci upisanoj u Dječji vrtić Rijeka koja boluju od celijakije, ponuđena bezglutenska prehrana koja se priprema u zasebnoj kuhinji. Dječji vrtić Rijeka će i nadalje biti partner Učiteljskog fakulteta u provođenju projekta “Centar istraživanja djetinjstva“ te vježbaonica za edukaciju studenata.

U Proračunu Grada Rijeke osiguravaju se financijska sredstva kojima se omogućuje ostvarivanje djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja u Dječjem vrtiću Rijeka. Financiranje predškolske djelatnosti u Dječjem vrtiću Rijeka predstavlja zakonsku obvezu, a konkretnije je uređeno Odlukom o utvrđivanju mjerila za osiguranje sredstava za zadovoljavanje javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja i naobrazbe u Primorsko- goranskoj županiji (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 10/11). Odlukom o mjerilima za naplatu usluga Dječjeg vrtića Rijeka od roditelja-korisnika usluga (“Službene novine Grada Rijeke“ broj 7/15) određena je, između ostalog, skala po kojoj roditelj-korisnik usluga s prebivalištem na području grada Rijeke, ovisno o mjesečnom dohotku po članu kućanstva, sudjeluje u punoj mjesečnoj cijeni vrtićkih programa. Skala se tako kreće od najnižih 385,00 kuna za poludnevni boravak organiziran u posebnoj odgojnoj skupini poludnevnog boravka do najviših 720,00 kuna za cjelodnevni boravak ili poludnevni boravak organiziran u odgojnoj skupini cjelodnevnog boravka.

 

Puna mjesečna cijena usluga utvrđena je u iznosu:

 1. a) redoviti cjelodnevni 10,5 satni program …………………………………2.167,20 kn
  b) redoviti poludnevni 6 satni program:
         – organiziran u odgojnoj skupini poludnevnog boravka …….…1.517,04 kn
         – organiziran u odgojnoj skupini cjelodnevnog boravka ………..2.167,20 kn
  c) 10,5 satni program za djecu s teškoćama u razvoju ……………… 8.541,05 kn
  d)
  program poludnevnog boravka u bolnici Kantrida ………………….1.517,04 kn
  e) program predškole ………………………………………………………………  70,00 kn

 

 

Mjesečno sudjelovanje roditelja-korisnika usluga s prebivalištem na području grada Rijeke u punoj mjesečnoj cijeni usluga Dječjeg vrtića smanjuje se kako slijedi:

– roditelju–korisniku usluga koji koristi prava iz socijalne skrbi, sukladno odluci Gradskog vijeća Grada Rijeke kojom se uređuje socijalna skrb,

– roditelju-korisniku usluga Dječjeg vrtića iznos sudjelovanja u mjesečnoj cijeni usluga Dječjeg vrtića smanjuje se za drugo dijete za 30%, za treće dijete za 60%, a za četvrto i svako sljedeće dijete za 100%, pod uvjetom da su djeca upisana u Dječji vrtić Rijeka i da su članovi istog kućanstva,

– za dane kada dijete odsustvuje iz Dječjeg vrtića zbog bolesti, o čemu roditelj dostavlja liječničku potvrdu, iznos dnevnog sudjelovanja u mjesečnoj cijeni usluga dječjeg vrtića smanjuje se za 20%,

– za mjesece kada dijete boravi u Dječjem vrtiću do najviše 3 sata dnevno zbog opservacije i utvrđivanja teškoća u njegovu razvoju, iznos sudjelovanja u mjesečnoj cijeni usluga Dječjeg vrtića smanjuje se za 70%.

Grad Rijeka putem Odjela gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb i nadalje će sufinancirati roditelje-korisnike usluga koji zadovoljavaju jedan od kriterija socijalnog programa.

U Proračunu Grada Rijeke za 2016. godinu, za djelatnost predškolskog odgoja i obrazovanja Dječjeg vrtića Rijeka planirano je ukupno 81.398.210,00 kuna.

Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovome Programu, za 2016. godinu planirano je:

R.br.

Naziv aktivnosti

Plan 2016.

1.

Odgojno, administrativno i tehničko osoblje

50.911.100,00

2.

Programska djelatnost ustanove

19.618.210,00

3.

Program javnih potreba u području predškolskog odgoja – predškola,   programi za djecu nacionalnih manjina, darovitu djecu i djecu s teškoćama

796.900,00

4.

Otplata zajma

9.942.000,00

5.

Nabava opreme

130.000,00

 

Ukupno

81.398.210,00

 

 

 1. Dječji vrtići drugih osnivača

 

Ovaj Program uključuje i sufinanciranje programa predškolskih ustanova u vlasništvu drugih fizičkih i pravnih osoba kojih je na području grada Rijeke ukupno deset.

U pedagoškoj 2016./2017. godini, Grad Rijeka i nadalje će sufinancirati vrtiće drugih osnivača u jednakom obimu, odnosno sufinancirat će vrtiće s pripadajućim objektima kako su i navedeni u Planu mreže dječjih vrtića na području grada Rijeke, a sukladno rezultatima javnog poziva. Na sjednici Gradskog vijeća Grada Rijeke održanoj 19. svibnja 2016. godine donesena je Dopuna Plana mreže dječjih vrtića na području grada Rijeke (“Službene novine Grada Rijeke” broj 8/16.) kojom je u istu uvršten Dječji vrtić “Luna”, Košićevac 5/a čiji je osnivač fizička osoba.

Grad Rijeka i nadalje će sufinancirati predškolsku djelatnost u vrtićima drugih osnivača u redovitom 10-satnom i 6-satnom programu samo ukoliko oba roditelja i dijete imaju prebivalište na području grada Rijeke.

Redoviti program ranog i predškolskog odgoja u vrtićima drugih osnivača sufinancirat će se s mjesečnim iznosom po djetetu od 810,00 kn za cjelodnevni program ili s mjesečnim iznosom od 567,00 kn za poludnevni program. Programom je planirano sufinanciranje predškolske djelatnosti u vrtićima drugih osnivača na način da se uz postojeći iznos sufinanciranja redovitog cjelodnevnog i poludnevnog programa sufinancira svaki verificirani posebni program koji obogaćuje redoviti cjelodnevni ili poludnevni program  za još 5% na iznos programa, ali samo ukoliko se isti dodatno ne naplaćuju od roditelja-korisnika usluga. Također će se sufinancirati jaslički program povećanjem sufinanciranja za 20% na cijenu redovitog cjelodnevnog, odnosno poludnevnog programa.

Za sufinanciranje predškolske djelatnosti drugih osnivača u Proračunu Grada Rijeke za 2016. godinu osigurano je 4.700.000,00 kuna.

Treba naglasiti da osnivači dječjih vrtića drugih osnivača samostalno utvrđuju svoju ekonomsku cijenu, kao i kriterije i visinu sudjelovanja roditeljakorisnika usluga u cijeni njihovih programa. Sukladno  Zakonu, osnivači dječjih vrtića su dužni osigurati sredstva za osnivanje i rad dječjih vrtića i to prodajom usluga na tržištu i iz drugih izvora sukladno zakonu.

U skladu s Državnim pedagoškim standardom predškolskog odgoja i naobrazbe, kapacitet u vrtićima drugih osnivača u gradu Rijeci se povećao na 488 djece te će se i proračunska sredstva planirati na toj osnovi. S obzirom da Grad Rijeka nema utjecaja na upisnu politiku vrtića drugih osnivača i nije u mogućnosti predvidjeti koliko će točno biti upisano djece s prebivalištem na području grada Rijeke, od maksimalnog kapaciteta vrtića drugih osnivača planirat će se maksimalan kapacitet vrtića. Za očekivati je da će vrtići drugih osnivača koji djeluju u gradu Rijeci prvenstveno zadovoljiti potrebe roditelja koji imaju prebivalište na području grada Rijeke i pritom sva raspoloživa mjesta ponuditi građanima Rijeke. Iz navedenog razloga Grad Rijeka, kao relevantan broj u izračunu, računa na makimalan broj od 488 djece koju mogu primiti dječji vrtići drugih osnivača. Pritom je za svako dijete potrebno osigurati sredstva neovisno o programu kojeg koristi budući da roditelji sami odlučuju koji će program njihovo dijete koristiti. Iz dosadašnjeg iskustva vidljivo je da dolazi do promjene broja djece koja koriste programe različitog trajanja tijekom godine te bi planiranje manjih sredstava na osnovu trenutnog odabira moglo dovesti do manjka sredstava u budućnosti. Navedeni princip izračuna primjenjiv je i u pojedinačnim izračunima sredstava za pojedini vrtić te je tako izračunati iznos naveden i u ugovorima o međusobnim pravima i obvezama koje Grad Rijeka potpisuje sa dječjim vrtićima drugih osnivača na području grada Rijeke.

Sukladno Odluci o socijalnoj skrbi Grada Rijeke, određenim se kategorijama roditelja- korisnika usluga sa potpuno istim iznosima subvencionira cijena usluge Dječjeg vrtića Rijeka i cijena usluge vrtića drugih osnivača.

 

III. PROVEDBA PROGRAMA

 

Za ostvarivanje prava na sufinanciranje djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja, dječji vrtići drugih osnivača dužni su se prijaviti na javni poziv Grada Rijeke u propisanoj formi te podnijeti svu potrebnu dokumentaciju kojim dokazuju ispunjavanje postavljenih kriterija. Obrasci i dokumentacija potrebna za prijavu na javni poziv nalazi se u privitku i čini sastavni dio ovoga Programa (Privitak 1).

Pravo podnošenja prijave na javni poziv imaju dječji vrtići drugih osnivača koji djeluju na području grada Rijeke i koji su utvrđeni Planom mreže dječjih vrtića na području grada Rijeke. Prijavu na javni poziv pristupnik obavezno podnosi putem pošte. Pristupnik je dužan obrazac nakon ispunjavanja vlastoručno potpisati i uz propisanu dokumentaciju poštom dostaviti Odjelu gradske uprave za odgoj i školstvo. Prijava se smatra valjanom ako je podnesena pravovremeno s potpunom dokumentacijom u roku koji je naveden u javnom pozivu. Dopunjena dokumentacija uz prijavu na javni poziv može se razmatrati samo ukoliko postoje objektivni razlozi za njezinu dostavu izvan roka utvđenog za podnošenje prijava. Sve dostavljene prijave obradit će i ocijenit Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo, na osnovu temeljnih kriterija kvalitete sukladno:
– Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Narodne novine” broj 10/97, 107/07 i 94/13)
– Državnom pedagoškom standardu predškolskog odgoja i naobrazbe (“Narodne novine” broj 63/08 i 90/10)
– Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (“Narodne novine” broj 133/97)
– Pravilniku o obrascima i sadržaju pedagoške dokumentacije i evidencije o djeci u dječjem vrtiću (“Narodne novine” broj 83/01)
– Programu zdravstvene zaštite djece, higijene i pravilne prehrane djece u dječjim vrtićima (“Narodne novine” broj 105/02, 55/06 i 121/07)
– Pravilniku o obrascima zdravstvene dokumentacije djece predškolske dobi i evidencije u dječjem vrtiću (“Narodne novine” broj 114/02)
– Odluci o donošenju Nacionalnog kurikuluma za rani i predškolski odgoj i obrazovanje (“Narodne novine” broj 5/15).

O načinu provedbe ovoga Programa u okviru sredstava osiguranih Proračunom Grada Rijeke za pojedine namjene odlučuje Gradonačelnik.   

 

 

IV. ZAVRŠNA ODREDBA

 Ovaj Program stupa na snagu osmoga dana od dana objave u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

KLASA: 021-05/16-01/62
URBROJ: 2170-01-16-00-16-2
Rijeka, 14. srpnja 2016.

 

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednica
Gradskog vijeća
Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.

 

 Privitak 1.