GRADSKO VIJEĆE / Petak, 15. srpnja 2016.

Godina III - broj 10.Na temelju članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14 i 7/16 – pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 14. srpnja 2016. godine, donijelo je

 

 

PRAVILNIK
o izmjenama Pravilnika o postupku donošenja
Programa javnih potreba u kulturi Grada Rijeke

 

 

Članak 1.

U Pravilniku o postupku donošenja Programa javnih potreba u kulturi Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 40/09, 15/11 i 21/11), članak 7. mijenja se i glasi:

“Prijave programa podnose se na posebnim obrascima (prijavnicama) čiji sadržaj utvrđuje Odjel.”

 

Članak 2.

Članak 9. mijenja se i glasi:

“Obrasce (prijavnice) potrebno je ispuniti u elektroničkom obliku na web stranicama Grada.

Ispunjene obrasce (prijavnice) sa svom propisanom dokumentacijom navedenom u obrascima (prijavnicama) potrebno je dostaviti Gradu isključivo u elektroničkom obliku do dana utvrđenog u Pozivu.”

 

Članak 3.

Članak 12. mijenja se i glasi:

“Pri stručnom vrednovanju prijedloga programa Kulturna vijeća primjenjuju sljedeće kriterije:
kvalitetu sadržaja, izvornost, kreativnost, inovativnost
i edukativnost   programa                                                                                         20 bodova
– jasnoću, cjelovitost, ekonomičnost i provedivost programa,
uključujui i ostale izvore financiranja i kvalitetu izrade
financijskog plana/troškovnika                                                                                 15 bodova
– značaj za razvoj  pojedine djelatnosti te riječke kulture i
 umjetničkog stvaralaštva                                                                                          15 bodova
– stručne i umjetničke reference autora, suradnika i 
voditelja programa                                                                                                     15 bodova
– kvalitetu dosadašnjeg rada, uspjehe i iskustvo u provođenju
programa predlagatelja                                                                                             10 bodova
– programski kontinuitet                                                                                           10 bodova
– osmišljen plan djelovanja prema publici / javnosti                                             10 bodova
– suradnju na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini              5 bodova.

Kriteriji iz stavka 1. ovoga članka objavljuju se na web stranici Grada.”

 

 

Članak 4.

 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u “Službenim novinama Grada Rijeke.”

 

 

KLASA: 021-05/16-01/66
URBROJ: 2170-01-16-00-16-2
Rijeka, 14. srpnja 2016.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednica
Gradskog vijeća
Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.