GRADSKO VIJEĆE / Petak, 15. srpnja 2016.

Godina III - broj 10.Na temelju članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14 i 7/16 – pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 14. srpnja 2016. godine, donijelo je

 

 

 

ODLUKU
o stipendiranju studenata koji se obrazuju za
deficitarna zanimanja za potrebe ustanova na području grada Rijeke

 

 

 

I. OPĆE ODREDBE

 

 

Članak 1.

 

Ovom se Odlukom utvrđuju uvjeti i kriteriji za stjecanje prava za dodjelu stipendija studentima koji se obrazuju za deficitarna zanimanja, postupak za dodjelu stipendija te prava i obveze korisnika stipendija Grada Rijeke (u daljnjem tekstu: Grad).

Riječi i pojmovi koji se koriste u ovoj Odluci, a koji imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira u kojem su rodu navedeni.

 

 

 

Članak 2.

 

Sredstva za stipendije osiguravaju se u Proračunu Grada, u okviru programskih aktivnosti Odjela gradske uprave za odgoj i školstvo (u daljnjem tekstu: Odjel).

Sredstva iz stavka 1. ovoga članka smatraju se sredstvima za poticanje obrazovanja za deficitarna zanimanja na području grada Rijeke.

 

 

 

Članak 3.

 

Pod pojmom deficitarno zanimanje, u smislu ove Odluke, podrazumijeva se odgovarajuće zanimanje za koje na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje – Područnoj službi Rijeka (u daljnjem tekstu: Zavod) nema prijavljenih nezaposlenih osoba odnosno prijavljeno je manje osoba od iskazanih potreba.

Odluku kojom se utvrđuju deficitarna zanimanja donosi Gradonačelnik Grada (u daljnjem tekstu: Gradonačelnik) na temelju:

– podataka Zavoda, o potrebama zapošljavanja na području grada Rijeke i o raspoloživim osobama koje su prijavljene na Zavodu,

  podataka Ureda državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji,

 iskazanih potreba ustanova sa sjedištem na području grada Rijeke za radnicima koji obavljaju odgovarajuće stručne poslove od posebne važnosti za obavljanje djelatnosti tih ustanova.

 

 

Članak 4.

 

Broj stipendija, visinu mjesečnog iznosa stipendija i deficitarna zanimanja za koja se raspisuje natječaj za dodjelu stipendija za svaku akademsku godinu utvrđuje Gradonačelnik.

 

 

II. UVJETI I KRITERIJI ZA STJECANJE PRAVA NA DODJELU STIPENDIJE

 

Članak 5.

 

Pravo na podnošenje zahtjeva za dodjelu stipendije ima redoviti student (u daljnjem tekstu: student) koji ispunjava sljedeće uvjete:

  da je državljanin Republike Hrvatske,

– da ima prebivalište na području grada Rijeke u neprekidnom trajanju od najmanje šest mjeseci  do dana objave javnog natječaja,

– da je student sveučilišnog ili stručnog studija na kojem se obrazuje za deficitarno zanimanje,

  da nije stariji od 24 godine do dana objave javnog natječaja,

– da je postigao opći uspjeh u prethodna dva razreda srednje škole sa srednjom ocjenom od najmanje 3,5 ukoliko se radi o studentu prve godine studija,

– da je postigao opći uspjeh u prethodnom razredu srednje škole sa srednjom ocjenom od najmanje 3,5 i prethodnoj godini studija sa srednjom ocjenom od najmanje 3,0 i najmanje 55 ECTS bodova, ukoliko se radi o studentu druge godine studija,

  da je postigao opći uspjeh u prethodne dvije godine studija sa srednjom ocjenom od najmanje 3,0 i najmanje 55 ECTS bodova, ukoliko se radi o studentu treće ili više godine studija.

Pod pojmom student, u smislu ove Odluke, razumijeva se student koji pohađa redoviti studij na visokom učilištu (stručni studij, preddiplomski studij, diplomski studij, integrirani preddiplomski i diplomski studij te specijalistički diplomski stručni studij) u Republici Hrvatskoj ili izvan Republike Hrvatske.

 

 

Članak 6.

 

Pravo na podnošenje zahtjeva za dodjelu stipendije nema student:

   koji se obrazuje uz rad,

koji pohađa poslijediplomski sveučilišni studij (doktorat) ili poslijediplomski specijalistički studij.

 

 

Članak 7.

 

Kriteriji za dobivanje stipendija utvrđeni su u privitku koji čini sastavni dio ove Odluke (Privitak I.).

 

 

 

III. POSTUPAK ZA DODJELU STIPENDIJA

 

Članak 8.

 

Stipendije se dodjeljuju na temelju provedenog javnog natječaja (u daljnjem tekstu: natječaj).

Natječaj iz stavka 1. ovoga članka objavljuje Odjel na početku akademske godine, na temelju odluke Gradonačelnika.

Natječaj se objavljuje na oglasnoj ploči Grada, Titov trg 3 i na internetskim stranicama Grada, a obavijest o raspisivanju natječaja objavljuje se u lokalnom dnevnom tisku.

 

 

Članak 9.

 

Tekst objave natječaja sadrži:

– opće uvjete za pristupanje natječaju,

– vrijeme trajanja natječaja,

– dokumentaciju koju pristupnik treba priložiti,

– naziv tijela kojemu se podnose prijave,

– broj stipendija,

– mjesečni iznos stipendije,

– naznaku mjesta i vremena objave prijedloga rang-liste.

 

 

Članak 10.

 

Prijava se smatra valjanom ako je podnesena s potpunom dokumentacijom u propisanom roku koji je naveden u natječaju.

Ukoliko nakon isteka roka za podnošenje prijave na natječaj pristupnik dopuni nepotpunu dokumentaciju koju je priložio uz prijavu na natječaj, prijava se neće uzeti u razmatranje.

 

 

Članak 11.

 

Provedbu postupka natječaja, bodovanje i rangiranje pristupnika te druge poslove u svezi dodjele stipendija obavlja Povjerenstvo za stipendiranje studenata koji se obrazuju za deficitarna zanimanja (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).

Povjerenstvo imenuje Gradonačelnik iz redova stručnih djelatnika Odjela.

Povjerenstvo se sastoji od predsjednika i dva člana.

Sjednicu Povjerenstva saziva i vodi predsjednik Povjerenstva.

U slučaju spriječenosti ili odsutnosti predsjednika Povjerenstva, sjednicu saziva i vodi član povjerenstva kojeg odredi predsjednik Povjerenstva.

O radu Povjerenstva vodi se zapisnik.

 

 

Članak 12.

 

Podnositelj prijave koji nije podnio pravodobnu i potpunu prijavu ili ne ispunjava uvjete iz članka 5. ove Odluke ne smatra se pristupnikom na natječaj.

Podnositelju prijave iz stavka 1. ovoga članka dostavlja se pisana obavijest putem elektroničke pošte u kojoj se navode razlozi neprihvaćanja njegove prijave za dodjelu stipendije.

Podnositelj prijave iz stavka 1. ovoga članka nema pravo podnošenja pravnog lijeka protiv obavijesti iz stavka 2. ovoga članka.

 

 

Članak 13.

 

Nakon isteka roka za podnošenje prijava na natječaj, Povjerenstvo provodi bodovanje i rangiranje pristupnika te utvrđuje prijedlog rang-liste.

Prijedlog rang-liste iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje se na osnovi kriterija iz članka 7. ove Odluke.

 

 

Članak 14.

 

Utvrđeni bodovi prema kriterijima iz članka 7. ove Odluke se zbrajaju te se na temelju ukupnog broja bodova utvrđuje redoslijed na rang-listi iz članka 13. stavka 1. ove Odluke.

 Ako dva ili više pristupnika ostvare jednaki broj bodova, prednost pri utvrđivanju redoslijeda na rang-listi ima student na višoj godini studija.

U slučaju da se prednost ne može utvrditi na temelju stavka 2. ovoga članka, više mjesto na rang-listi ostvaruje pristupnik koji je ostvario veći prosjek ocjena u prethodne dvije godine obrazovanja.

 

 

Članak 15.

 

Prijedlog rang-liste iz članka 13. stavka 1. ove Odluke sadrži:

– redni broj redoslijeda pristupnika,
– ime i prezime te adresu pristupnika,
– naziv fakulteta,
– ukupan zbroj bodova za svakog pristupnika,
– mjesto i datum utvrđivanja rang-liste,
– rok i način podnošenja prigovora,
– potpise članova Povjerenstva.

Prijedlog rang-liste iz stavka 1. ovoga članka objavljuje se na oglasnoj ploči Grada, Titov trg 3 i na internetskim stranicama Grada, u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava na natječaj.

 

 

Članak 16.

 

Pristupnik ima pravo podnijeti pisani prigovor na utvrđeni redoslijed i bodovanje u prijedlogu rang-liste u roku od osam dana od dana njezinog objavljivanja.

Prigovor se podnosi Povjerenstvu putem Odjela, preporučenom poštanskom pošiljkom ili se predaje u pisarnici Grada.

Odluku o prigovoru donosi Gradonačelnik na temelju prijedloga Povjerenstva te se ona u pisanom obliku s obrazloženjem dostavlja pristupniku u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prigovora.

Odluka Gradonačelnika po prigovoru je konačna.

 

 

Članak 17.

 

Pristupnik koji želi povući svoju prijavu na natječaj može to učiniti najkasnije do isteka roka za prigovor iz članka 16. ove Odluke.

 

 

Članak 18.

 

Pristupnik može biti samo na jednoj konačnoj rang-listi za dodjelu stipendije Grada.

U slučaju da se pristupnik istovremeno nalazi i na prijedlogu rang-liste za dodjelu stipendije  na temelju drugog općeg akta Grada kojim se uređuje stipendiranje, pristupnik je dužan u roku od tri dana od dana objave prijedloga rang- liste iz članka 15. ove Odluke, obavijestiti Povjerenstvo putem Odjela koju prijavu na natječaj želi povući.

Ukoliko pristupnik ne dostavi obavijest iz stavka 2. ovoga članka, Povjerenstvo će utvrditi da se pristupnik nalazi na konačnoj  rang-listi za dodjelu stipendije na kojoj je ostvario više mjesto.

 

 

Članak 19.

 

Konačnu rang-listu utvrđuje Gradonačelnik.

Konačna rang-lista sadrži:

  redni broj redoslijeda pristupnika,

– ime i prezime pristupnika kojima se dodjeljuju stipendije u odnosnoj akademskoj godini,

– adresu pristupnika,

– naziv fakulteta,

– ukupan zbroj bodova za svakog pristupnika,

– mjesto i datum utvrđivanja konačne rang-liste.

Konačna rang-lista objavljuje se na oglasnoj ploči Grada, Titov trg 3 i na internetskim stranicama Grada.

 

 

Članak 20.

 

Odluku o dodjeli stipendija donosi Gradonačelnik.

Na temelju odluke iz stavka 1. ovoga članka, sa studentom se sklapa ugovor o stipendiranju (u daljnjem tekstu: ugovor) za cijelo razdoblje visokog obrazovanja, pod uvjetom da tijekom tog razdoblja ispunjava sve uvjete propisane ovom Odlukom.

Sa studentom ugovor u ime Grada sklapa Odjel.

 

 

 

IV. PRAVA I OBVEZE KORISNIKA STIPENDIJE

 

 

Članak 21.

 

Sklapanjem ugovora, student se obvezuje da će uspješno završiti cjelokupni sveučilišni ili stručni studij na kojem se obrazuje za deficitarno zanimanje u roku od godine dana nakon svršetka studijske godine u kojoj je pohađao posljednji redoviti semestar.

Pravo na primanje stipendije studentu prestaje na kraju akademske godine u kojoj je pohađao posljednji redoviti semestar.

 

 

 

Članak 22.

 

Pravo nastavka primanja stipendije u okviru visokog obrazovanja, bez ponavljanja natječajnog postupka, korisnik stipendije ostvaruje kako slijedi:

– uspješnim završetkom studijske godine i prijelazom u višu studijsku godinu odnosno upisom na višu razinu sveučilišnog ili stručnog studija,

– ostvarenjem općeg uspjeha u prethodnoj godini studija sa srednjom ocjenom od najmanje 3,0 i najmanje 55 ECTS bodova,

  zadržavanjem prebivališta na području grada Rijeke.

Pravo nastavka primanja stipendije iz stavka 1. ovoga članka korisnik stipendije dokazuje na početku svake akademske godine.

 

 

Članak 23.

 

Stipendija se isplaćuje u razdoblju od devet mjeseci akademske godine, sve dok korisnik stipendije ispunjava uvjete iz ove Odluke.

Stipendija se, u pravilu, isplaćuje od prvog do petnaestog u mjesecu za tekući mjesec.

Korisnik stipendije je dužan odmah po završetku obrazovanja Odjelu dostaviti potvrdu o završetku visokog obrazovanja te odjaviti stipendiju.

 

 

Članak 24.

 

Student ne može u vrijeme sklapanja ugovora niti za vrijeme njegova trajanja primati niti jednu drugu stipendiju.

U slučaju da je student korisnik neke druge stipendije, dužan je pravovremeno obavijestiti Odjel o odustanku od stipendije Grada.

Ako se utvrdi da je student koji je korisnik stipendije Grada istovremeno i korisnik neke druge stipendije, ugovor će se raskinuti te je student dužan izvršiti povrat cjelokupnog iznosa primljene stipendije u odnosnoj akademskoj godini.

 

 

Članak 25.

 

Korisnik stipendije koji u akademskoj godini ostvari prosjek ocjena manji od 3,0 i manje od 55 ECTS bodova, gubi pravo na nastavak primanja stipendije, bez obveze povrata primljenih iznosa stipendije.

Korisniku stipendije koji ne završi uspješno studijsku godinu odnosno cjelokupni sveučilišni ili stručni studij ili prekine obrazovanje, obustavlja se daljnja isplata stipendije i dužan je vratiti cjelokupan iznos stipendije primljene u toj akademskoj godini.

Iznos primljene stipendije kojeg je korisnik stipendije dužan vratiti uvećava se za kamatnu stopu (ugovorom utvrđenu) s rokom vraćanja sukladno pozitivnim propisima.

 

 

Članak 26.

 

U slučaju nastupa određenih okolnosti (teška bolest ili nesretni slučaj korisnika stipendije i slično) zbog kojih korisnik stipendije ne može ispunjavati ugovorne obveze, korisnik stipendije je dužan u roku od 30 dana od dana nastupa tih okolnosti podnijeti pisanu zamolbu Povjerenstvu radi daljnjeg reguliranja statusa korisnika stipendije.

Zamolba se podnosi putem Odjela. Uz zamolbu, korisnik stipendije dužan je priložiti  odgovarajuću dokumentaciju kojom dokazuje nastup okolnosti iz stavka 1. ovoga članka.

Konačnu odluku donosi Gradonačelnik na prijedlog Povjerenstva.

 

 

Članak 27.

 

Odjel vodi očevidnik korisnika stipendija.

 

 

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

 

Članak 28.

 

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o stipendiranju studenata koji se obrazuju za deficitarna zanimanja za potrebe ustanova na području grada Rijeke (“Službene novine Grada Rijeke” broj 4/15).

 

 

Članak 29.

 

Ugovori o stipendiranju sklopljeni do dana stupanja na snagu ove Odluke, ostaju na snazi do isteka vremena na koje su sklopljeni odnosno do prestanka ugovora o stipendiranju.

 

 

Članak 30.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

 

 

KLASA: 021-05/16-01/58
URBROJ: 2170-01-16-00-16-2
Rijeka, 14. srpnja 2016.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednica
Gradskog vijeća
Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.

 

 

 Privitak 1.