GRADSKO VIJEĆE / Petak, 15. srpnja 2016.

Godina III - broj 10.Na temelju članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14 i 7/16-pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 14. srpnja 2016. godine, donijelo je

 

 

ODLUKU
o stipendiranju darovitih učenika srednjih škola i studenata

 

 

 

I. OPĆE ODREDBE

 

  

Članak 1.

 

Ovom se Odlukom utvrđuju uvjeti i kriteriji za stjecanje prava na dodjelu stipendija darovitim učenicima srednjih škola i studentima, postupak za dodjelu stipendija te prava i obveze korisnika stipendija Grada Rijeke (u daljnjem tekstu: Grad).

Riječi i pojmovi koji se koriste u ovoj Odluci, a koji imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira u kojem su rodu navedeni.

 

 

 

Članak 2.

 

Sredstva za stipendije osiguravaju se u Proračunu Grada, u okviru programskih aktivnosti Odjela gradske uprave za odgoj i školstvo (u daljnjem tekstu: Odjel).

Sredstva iz stavka 1. ovoga članka smatraju se sredstvima za poticanje stvaralačke sposobnosti za pojedina stručna, znanstvena i umjetnička područja.

Darovitost, u smislu ove Odluke, je sklop osobina i ponašanja darovitog pojedinca koje mu omogućavaju postignuće natprosječnih rezultata (uratka) u jednom ili više područja iz stavka 2. ovoga članka.

 

 

Članak 3.

 

Broj stipendija te visinu mjesečnog iznosa stipendija za svaku školsku/akademsku godinu utvrđuje Gradonačelnik Grada (u daljnjem tekstu: Gradonačelnik).

Od ukupno utvrđenog godišnjeg broja stipendija za koji se objavljuje natječaj iz članka 7. ove Odluke, 30% namijenjeno je za učeničke, a 70 % za studentske stipendije.

 

 

II. UVJETI I KRITERIJI ZA STJECANJE PRAVA NA DODJELU STIPENDIJE

 

 

 

Članak 4.

 

Pravo na podnošenje zahtjeva za dodjelu stipendije ima redoviti učenik 3. i 4. razreda srednje škole (u daljnjem tekstu: učenik) i redoviti student (u daljnjem tekstu: student) koji ispunjava sljedeće uvjete:

  da je državljanin Republike Hrvatske,

– da ima prebivalište na području grada Rijeke u neprekidnom trajanju od najmanje šest mjeseci  do dana objave javnog natječaja,

– da nije stariji od 24 godine do dana objave javnog natječaja,

– da je postigao opći uspjeh u posljednje dvije godine obrazovanja, i to:

            – učenik – najmanje srednju ocjenu 4,5 za svaku godinu obrazovanja,

            – student – najmanje srednju ocjenu 4,5 za svaku godinu obrazovanja u srednjoj školi, odnosno najmanje srednju ocjenu 4,0 i najmanje 55 ECTS bodova za svaku studijsku godinu na visokom učilištu.

Pod pojmom učenik, u smislu ove Odluke, razumijeva se učenik 3. i 4. razreda koji ima status redovitog učenika u srednjoj školi.

Pod pojmom student, u smislu ove Odluke, razumijeva se student koji pohađa redoviti studij na visokom učilištu (stručni studij, preddiplomski studij, diplomski studij, integrirani preddiplomski i diplomski studiji te specijalistički diplomski stručni studij) u Republici Hrvatskoj ili izvan Republike Hrvatske.

 

 

 

Članak 5.

 

Pravo na podnošenje zahtjeva za dodjelu stipendije nema učenik, odnosno student:

  koji se obrazuje uz rad,

– koji pohađa poslijediplomski sveučilišni studij (doktorat) ili poslijediplomski specijalistički studij.

 

 

 

Članak 6.

 

Kriteriji za dobivanje stipendija utvrđeni su u privitku koji čini sastavni dio ove Odluke (Privitak I.)

 

III. POSTUPAK ZA DODJELU STIPENDIJA

 

 

 

Članak 7.

 

Stipendije se dodjeljuju na temelju provedenog javnog natječaja (u daljnjem tekstu: natječaj).

Natječaj iz stavka 1. ovoga članka objavljuje Odjel na početku školske/akademske godine, na temelju odluke Gradonačelnika.

Natječaj se objavljuje na oglasnoj ploči Grada, Titov trg 3 i na internetskim stranicama Grada, a obavijest o raspisivanju natječaja objavljuje se u lokalnom dnevnom tisku.

 

 

 

Članak 8.

 

Tekst objave natječaja sadrži:
– opće uvjete za pristupanje natječaju,
– vrijeme trajanja natječaja,
– dokumentaciju koju pristupnik treba priložiti,
– naziv tijela kojemu se podnose prijave,
– broj stipendija (učeničkih i studentskih),
– mjesečni iznos stipendije,
– naznaku mjesta i vremena objave prijedloga rang-lista.

 

Članak 9.

 

Prijavu na natječaj pristupnik obavezno ispunjava u elektroničkom obliku na predviđenom obrascu (on-line pristupnica) koji se nalazi na internetskim stranicama Grada.

Pristupnik je dužan elektronički obrazac iz stavka 1. ovoga članka nakon ispunjavanja ispisati, vlastoručno potpisati i uz propisanu dokumentaciju putem pošte dostaviti Odjelu.

Prijava se smatra valjanom ako je podnesena s potpunom dokumentacijom u propisanom roku koji je naveden u natječaju i ako su podaci u elektroničkoj prijavi identični podacima u ispisanoj prijavi koja je dostavljena putem pošte.

Ukoliko nakon isteka roka za podnošenje prijave na natječaj pristupnik dopuni nepotpunu dokumentaciju koju je priložio uz prijavu na natječaj, prijava se neće uzeti u razmatranje.

 

 

 

Članak 10.

 

Provedbu postupka natječaja, bodovanje i rangiranje pristupnika te druge poslove u svezi dodjele stipendija obavlja Povjerenstvo za stipendiranje darovitih učenika i studenata (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).

Povjerenstvo, na prijedlog Odjela, imenuje Gradonačelnik iz redova stručnih djelatnika Odjela te iz redova nastavnika srednjoškolskog i visokoškolskog obrazovanja.

Povjerenstvo se sastoji od predsjednika i četiri člana, koji se imenuju na vrijeme od četiri godine.

Sjednicu Povjerenstva saziva i vodi predsjednik Povjerenstva.

U slučaju spriječenosti ili odsutnosti predsjednika Povjerenstva, sjednicu saziva i vodi član Povjerenstva kojeg odredi predsjednik Povjerenstva.

O radu Povjerenstva vodi se zapisnik.

 

 

 

Članak 11.

 

Podnositelj prijave koji nije podnio pravodobnu, potpunu i urednu prijavu ili ne ispunjava uvjete iz članka 4. ove Odluke ne smatra se pristupnikom na natječaj.

Podnositelju prijave iz stavka 1. ovoga članka dostavlja se pisana obavijest putem elektroničke pošte u kojoj se navode razlozi neprihvaćanja njegove prijave za dodjelu stipendije.

Podnositelj prijave iz stavka 1. ovoga članka nema pravo podnošenja pravnog lijeka protiv obavijesti iz stavka 2. ovoga članka.

 

 

 

Članak 12.

 

Nakon isteka roka za podnošenje prijava na natječaj, Povjerenstvo provodi bodovanje i rangiranje pristupnika te utvrđuje prijedlog rang-lista, i to:

– prijedlog rang-liste za učenike,

– prijedlog rang-liste za studente.

Prijedlozi rang-lista iz stavka 1. ovoga članka utvrđuju se na temelju kriterija iz članka 6. ove Odluke.

 

 

 

Članak 13.

 

Utvrđeni bodovi prema kriterijima iz članka 6. ove Odluke zbrajaju se te se na temelju ukupnog broja bodova utvrđuje redoslijed na rang-listama iz članka 12. stavka 1. ove Odluke.

Ako dva ili više pristupnika ostvare jednak broj bodova, pristupnicima se dodjeljuje isti redni broj redoslijeda na rang-listi.

 

 

 

Članak 14.

 

Prijedlozi rang-lista iz članka 12. stavka 1. ove Odluke sadrže:

       – redni broj redoslijeda pristupnika,
       – ime i prezime te adresu pristupnika,
       – naziv škole/fakulteta,
       – ukupan zbroj bodova za svakog pristupnika,
       – mjesto i datum utvrđivanja rang-lista,
       – rok i način podnošenja prigovora,
       – potpise članova Povjerenstva.

Prijedlozi rang-lista iz stavka 1. ovoga članka objavljuju se na oglasnoj ploči Grada, Titov trg 3 i na internetskim stranicama Grada, u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava na natječaj.

 

 

Članak 15.

 

Pristupnik ima pravo podnijeti pisani prigovor na utvrđeni redoslijed i bodovanje u prijedlogu rang-liste u roku od osam dana od dana njezinog objavljivanja.

Prigovor se podnosi Povjerenstvu putem Odjela, preporučenom poštanskom pošiljkom ili se predaje u pisarnici Grada.

Odluku o prigovoru donosi Gradonačelnik na temelju prijedloga Povjerenstva te se ona u pisanom obliku sa obrazloženjem dostavlja pristupniku u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prigovora.

Odluka Gradonačelnika po prigovoru je konačna.

 

 

 

Članak 16.

 

Pristupnik koji želi povući svoju prijavu na natječaj može to učiniti najkasnije do isteka roka za podnošenje prigovora iz članka 15. ove Odluke.

 

 

 

Članak 17.

 

Pristupnik može biti samo na jednoj konačnoj rang-listi za dodjelu stipendije Grada.

U slučaju da se pristupnik istovremeno nalazi i na prijedlogu rang-liste za dodjelu stipendije na temelju drugog općeg akata Grada kojim se uređuje stipendiranje, pristupnik je dužan u roku od tri dana od dana objave prijedloga rang-liste iz članka 14. ove Odluke, obavijestiti Povjerenstvo putem Odjela koju prijavu na natječaj želi povući.

Ukoliko pristupnik ne dostavi obavijest iz stavka 2. ovoga članka, Povjerenstvo će utvrditi da se pristupnik nalazi na konačnoj  rang-listi za dodjelu stipendije na kojoj je ostvario više mjesto.

 

 

 

Članak 18.

 

Konačne rang-liste utvrđuje Gradonačelnik.

Konačne rang-liste sadrže:
      – redni broj redoslijeda pristupnika,
      – ime i prezime pristupnika kojima se dodjeljuju stipendije u odnosnoj školskoj/akademskoj godini,
      – adresu pristupnika,
      – naziv škole/fakulteta,
      – ukupan zbroj bodova za svakog pristupnika,
      – mjesto i datum utvrđivanja konačne rang-liste.

Konačne rang-liste objavljuju se na oglasnoj ploči Grada, Titov trg 3 i na internetskim stranicama Grada.

 

 

Članak 19.

 

Odluku o dodjeli stipendija donosi Gradonačelnik.

Na temelju odluke iz stavka 1. ovoga članka, sa učenikom/studentom sklapa se ugovor o stipendiranju (u daljem tekstu: ugovor) za cijelo razdoblje obrazovanja u okviru stupnja za koji je stipendiran (srednjoškolskog/visokog obrazovanja) pod uvjetom da tijekom tog razdoblja ispunjava sve uvjete propisane ovom Odlukom.

Sa učenikom/studentom ugovor u ime Grada sklapa Odjel.

Ukoliko je učenik maloljetan, ugovor u njegovo ime sklapa osoba koja ga zastupa sukladno zakonu kojim se uređuju obiteljski odnosi.

 

 

 

IV. PRAVA I OBVEZE KORISNIKA STIPENDIJE

 

 

 

Članak 20.

 

Sklapanjem ugovora, učenik se obvezuje da će uspješno završiti svoje srednjoškolsko obrazovanje sukladno zakonu koji uređuje srednjoškolsko obrazovanje, a student se obvezuje da će uspješno završiti cjelokupni sveučilišni ili stručni studij u roku od godine dana nakon svršetka studijske godine u kojoj je pohađao posljednji redoviti semestar.

Pravo na primanje stipendije učeniku prestaje na kraju školske godine u kojoj je završio srednje obrazovanje, a studentu na kraju akademske godine u kojoj je pohađao posljednji redoviti semestar.

 

 

 

Članak 21.

 

Pravo nastavka primanja stipendije u okviru istog stupnja obrazovanja (srednjoškolskog/visokog obrazovanja) bez ponavljanja natječajnog postupka, korisnik stipendije ostvaruje kako slijedi:
– učenik, uspješnim završetkom razreda i prijelazom u viši razred, s najmanje ostvarenim prosjekom ocjena 4,5 u prethodnoj školskoj godini,
– student, uspješnim završetkom studijske godine i prijelazom u višu studijsku godinu, odnosno upisom na višu razinu sveučilišnog ili stručnog studija, s najmanje ostvarenim prosjekom ocjena 4,0 i najmanje 55 ECTS bodova u prethodnoj godini studija,
– zadržavanjem prebivališta na području grada Rijeke. 

Pravo nastavka primanja stipendije iz stavka 1. ovoga članka korisnik stipendije dokazuje na početku svake školske/akademske godine.

 

Članak 22.

 

Stipendija se isplaćuje u razdoblju od devet mjeseci školske/akademske godine, sve dok korisnik stipendije ispunjava uvjete iz ove Odluke.

Stipendija se, u pravilu, isplaćuje od prvog do petnaestog u mjesecu za tekući mjesec.

Korisnik stipendije je dužan odmah po završetku obrazovanja Odjelu dostaviti potvrdu o završetku srednjoškolskog /visokog obrazovanja te odjaviti stipendiju.

 

 

 

Članak 23.

 

Učenik/student ne može u vrijeme sklapanja ugovora niti za vrijeme njegova trajanja primati niti jednu drugu stipendiju.

U slučaju da je učenik/student korisnik neke druge stipendije, dužan je pravovremeno obavijestiti Odjel o odustanku od stipendije Grada.

Ako se utvrdi da je učenik/student koji je korisnik stipendije Grada istovremeno i korisnik neke druge stipendije, ugovor će se raskinuti te je učenik/student dužan izvršiti povrat cjelokupnog iznosa primljene stipendije u odnosnoj školskoj/akademskoj godini.

 

 

 

Članak 24.

 

Učenik koji u školskoj godini ostvari prosjek ocjena od 3,5 do 4,49 odnosno student koji u akademskoj godini ostvari prosjek ocjena od 3,0 do 3,99 i najmanje 55 ECTS bodova, gubi pravo na nastavak primanja stipendije, bez obaveze povrata primljenih iznosa stipendije.

Učeniku koji u školskoj godini ostvari prosjek ocjena manji od 3,5, odnosno studentu koji u akademskoj godini ostvari prosjek ocjena manji od 3,0 ili manje od 55 ECTS bodova, obustavlja se daljnja isplata stipendije i dužan je vratiti iznos u visini od 50% primljenog iznosa stipendije u toj školskoj/akademskoj godini.

Korisniku stipendije koji ne završi uspješno razred/studijsku godinu odnosno cjelokupni sveučilišni ili stručni studij ili prekine obrazovanje, obustavlja se daljnja isplata stipendije i dužan je vratiti cjelokupan iznos stipendije primljene u toj školskoj/akademskoj godini.

Iznos primljene stipendije kojeg je korisnik stipendije dužan vratiti uvećava se za kamatnu stopu (ugovorom utvrđenu) s rokom vraćanja sukladno pozitivnim propisima.

 

 

 

Članak 25.

 

U slučaju nastupa određenih okolnosti (teška bolest ili nesretni slučaj korisnika stipendije i slično) zbog kojih korisnik stipendije ne može ispunjavati ugovorne obveze, korisnik stipendije je dužan u roku od 30 dana od dana nastupa tih okolnosti podnijeti pisanu zamolbu Povjerenstvu, radi daljnjeg reguliranja statusa korisnika stipendije.

Zamolba se podnosi putem Odjela. Uz zamolbu, korisnik stipendije dužan je priložiti odgovarajuću dokumentaciju kojom dokazuje nastup okolnosti iz stavka 1. ovoga članka.

Konačnu odluku donosi Gradonačelnik na prijedlog Povjerenstva.

 

 

 

Članak 26.

 

Odjel vodi očevidnik korisnika stipendija.

 

 

 

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

 

 

Članak 27.

 

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o stipendiranju darovitih učenika srednjih škola i studenata (“Službene novine Grada Rijeke” broj 4/15).

 

 

 

Članak 28.

 

Ugovori o stipendiranju sklopljeni do dana stupanja na snagu ove Odluke, ostaju na snazi do isteka vremena na koje su sklopljeni odnosno do prestanka ugovora o stipendiranju.

 

 

 

Članak 29.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

 

 

KLASA: 021-05/16-01/57
URBROJ: 2170-01-16-00-16-2
Rijeka, 14. srpnja 2016.

 

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednica
Gradskog vijeća
Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.

 

 Privitak 1.