GRADONAČELNIK / Petak, 15. srpnja 2016.

Godina III - broj 10.Na temelju članka 64. Zakona o zaštiti okoliša (“Narodne novine” broj 80/13, 153/13 i 78/15), članka 21. stavka 2. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš (“Narodne novine” broj 64/08) i članka 58. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14 i 7/16 – pročišćeni tekst) Gradonačelnik Grada Rijeke, 15. srpnja 2016. godine, donio je

 

O D L U K U
o pokretanju postupka Ocjene o potrebi strateške procjene Izmjena i dopuna
Prostornog plana uređenja grada Rijeke

 

 

Članak 1.

 

Ovom Odlukom pokreće se postupak Ocjene o potrebi strateške procjene Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Rijeke (“Službene novine Grada Rijeke” broj 4/15 i 7/16) – u daljnjem tekstu: Izmjena i dopuna Plana.

Postupak strateške procjene prema ovoj Odluci provodi Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem Grada Rijeke (u daljnjem tekstu: Odjel).

 

 

Članak 2.

 

Izmjene i dopune Plana donose se radi:

– usklađenja trase obilazne željezničke pruge visoke učinkovitosti s trasom utvrđenom Prostornim planom Primorsko-goranske županije (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 32/13),

– korekcije dijelova željezničke infrastrukture postojeće pruge M202 Zagreb – Rijeka sukladno rezultatima Studije okvirnih mogućnosti izgradnje drugog kolosijeka željezničke pruge na dionici Škrljevo – Rijeka – Šapjane (Željezničko projektno društvo d.d., Zagreb, listopad 2014. godine),

– analize i ispitivanja mogućnosti priključenja građevinskih područja za izdvojenu  sportsko-rekreacijsku i ugostiteljsko-turističku namjenu unutar zaštićenog obalnog područja mora građevinskom području naselja te utvrđivanja uvjeta za gradnju na tim područjima,

– razmatranja mogućih sadržaja na području namjene “Zaštitna šuma”,

– razmatranja uvjeta smještaja i gradnje unutar područja namjene “Javna i društvena namjena”,

– izmjene površine izdvojenog građevinskog područja komunalno-servisne namjene planske oznake K3-8,

– redefiniranja planskih postavki područja ex Torpedo i kontaktnih zona,

 – izmjene površine izdvojenog građevinskog područja infrastrukturnih sustava IS-22,

– prenamjene površine izdvojenog građevinskog područja oznake I1-5 (Industrijsko područje Škurinjska draga),

– utvrđivanja smjernica gradnje višestambenih građevina,

– analize i redefiniranja lokacija i uvjeta smještaja i gradnje građevina za gospodarenje otpadom,

– usklađenja s odredbama Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Primorsko-goranske županije (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 32/13),

– usklađenja s odredbama Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine” broj 153/13) – u daljnjem tekstu: Zakon, na način da se redefiniraju obuhvat i vrste planova užeg područja na području grada Rijeke,

– ispravka očite greške/propusta ili usklađenja s ostalim dijelovima Prostornog plana uređenja grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 31/03, 26/05 i 14/13) – u daljnjem tekstu: Plan.

 

 

Članak 3.

 

Obuhvat Izmjena i dopuna Plana istovjetan je obuhvatu Plana.

 

 

Članak 4.

 

U sklopu izrade Izmjena i dopuna Plana potrebno je ostvariti sljedeće ciljeve:

– integrirati dio dosadašnjih građevinskih područja za izdvojenu sportsko-rekreacijsku i ugostiteljsko-turističku namjenu u građevinsko područje naselja te utvrditi uvjete gradnje građevina i uređenja površina unutar istih,

– izvršiti usklađenje Plana s važnijim infrastrukturnim projektima na području grada Rijeke,

– izvršiti usklađenje Plana s odredbama Zakona na način da se redefiniraju obuhvat i vrste planova užeg područja te utvrdi namjena neizgrađenih i/ili neopremljenih izdvojenih građevinskih područja,

– utvrditi mrežu lokacija i uvjeta gradnje i uređenja građevina odgoja i obrazovanja,

– izvršiti prenamjenu ili unutar postojeće namjene utvrditi dozvoljene djelatnosti unutar pojedinih izdvojenih građevinskih područja u cilju omogućavanja gospodarskog razvoja,

– utvrditi površinu izdvojenog građevinskog područja oznake IS-22,

– utvrditi lokacije i uvjete smještaja i gradnje građevina za gospodarenje otpadom,

– utvrditi uvjete gradnje višestambenih građevina.

 

 

Članak 5.

 

U postupku Ocjene o potrebi strateške procjene Izmjena i dopuna Plana Odjel će provesti radnje redoslijedom provedbe kako slijedi:
– od tijela i/ili osoba iz članka 6. ove Odluke pribaviti mišljenja o potrebi provedbe strateške procjene za Izmjene i dopune Plana,
– razmotriti pristigla mišljenja tijela i/ili osoba kojima je upućen zahtjev za mišljenje,
– utvrditi treba li provesti postupak strateške procjene,
– pribaviti mišljenje nadležnog ureda za poslove zaštite okoliša iz Primorsko-goranske županije o provedenom postupku ocjene o potrebi strateške procjene, te
– izraditi izvješće o provedenom postupku i o tome informirati javnost.

 

 

 

Članak 6.

 

U postupku ocjene o potrebi strateške procjene sudjelovat će tijela i osobe kako slijedi:

 1. Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Uprava za zaštitu prirode, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb,
 2. Ministarstvo kulture, Konzervatorski odjel u Rijeci za područje Primorsko-goranske županije, Užarska 26, 51000 Rijeka,
 3. Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, Uprava za prostorno uređenje, pravne poslove i programe Europske unije, Ulica Republike Austrije 14, 10000 Zagreb,
 4. Primorsko-granska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Riva 10/I, 51000 Rijeka,
 5. Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze, Slogin kula 2/III, 51000 Rijeka,
 6. Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima, Adamićeva 10/VI, 51000 Rijeka,
 7. Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za zdravstvo, Slogin kula 2/I, 51000 Rijeka,
 8. Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj, Slogin kula 2/II, 51000 Rijeka,
 9. Hrvatske vode, VGI Kvarnersko primorje i otoci, Verdieva 6, 51000 Rijeka,
 10. Hrvatske šume d.o.o., UŠP Delnice, Supilova 32, 51300 Delnice,
 11. Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije, Splitska 2/II, 51000 Rijeka,
 12. Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije, Zdravstveno-ekološki odjel, Krešimirova 52a, 51000 Rijeka,
 13. Hrvatske ceste d.o.o., PJ Rijeka, N. Tesle 9/IX, 51000 Rijeka,
 14. Hrvatske autoceste d.o.o., Širolina 4, 10000 Zagreb,
 15. HŽ Infrastruktura d.o.o., Antuna Mihanovića 12, 10000 Zagreb,
 16. Lučka uprava Rijeka, Riva 1, 51 000 Rijeka,
 17. Javna ustanova Priroda, Grivica 4/1, 51000 Rijeka,
 18. Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured za zaštitu i spašavanje Rijeka, Riva 10, 51000 Rijeka,
 19. Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za komunalni sustav, Titov trg 3., 51000 Rijeka.

 

Članak 7.

 

Odjel će sukladno odredbama Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (“Narodne novine” broj 64/08) informirati javnost o ovoj Odluci.

 

 

Članak 8.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

KLASA: 023-01/16-04/58-77
URBROJ: 2170/01-15-00-16-1
Rijeka, 15. srpnja 2016.

 

 

 

Gradonačelnik
mr.sc. Vojko Obersnel, v.r.