GRADSKO VIJEĆE / Petak, 15. srpnja 2016.

Godina III - broj 10.Na temelju članka 9. stavka 1. Zakona o naseljima (“Narodne novine” broj 54/88), članka 13. Odluke o načelima, kriterijima i postupku za određivanje imena ulica i trgova na području Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 12/04, 44/09 i 21/12) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14 i 7/16 – pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 14. srpnja 2016. godine, donijelo je

 

 

 

ODLUKU
o određivanju imena ulica na području grada Rijeke

 

 

Članak 1.

 

Dijelovima ulice koja se nalazi na području grada Rijeke između raskrižja s ulicom Ivana Zajca i tunela “Pećine”, određuje se ime kako slijedi:

– dijelu koji se nalazi između raskrižja s ulicom Ivana Zajca i raskrižja s ulicom Šetalište A. K. Miošića i koji obuhvaća katastarske čestice 4633, 4628, dio 4679/19, dio 4679/26 i dio 4834/3,  k.o. Stari Grad, određuje se ime: “Ulica Hinka Bačića”,

– dijelu koji se nalazi između raskrižja s ulicom Šetalište A. K. Miošića i tunela “Pećine” i koji obuhvaća katastarske čestice 6943, 6922/2 i dio 6708/1, k.o. Sušak, određuje se ime: “Ulica Vjekoslava Kneževića”.

 

 

Članak 2.

 

Grafički prikazi ulica iz članka 1. ove Odluke, sastavni su dijelovi ove Odluke i nisu predmet objave.

 

 

Članak 3.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

 

KLASA: 021-05/16-01/52
URBROJ: 2170-01-16-00-16-4
Rijeka, 14. srpnja 2016.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednica
Gradskog vijeća
Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.