GRADSKO VIJEĆE / Petak, 15. srpnja 2016.

Godina III - broj 10.Na temelju točke V. Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2016. godini (“Narodne novine” broj 33/16) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14 i 7/16-pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 14. srpnja 2016. godine, donijelo je

 

 

 

O D L U K U
o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja rashoda osnovnih škola
Grada Rijeke u 2016. godini

 

 

 

I.

 

Ovom se Odlukom utvrđuju kriteriji, mjerila i načini financiranja rashoda osnovnih škola Grada Rijeke u 2016. godini (u daljnjem tekstu: osnovne škole).

           

 

 

II.

 

U Proračunu Grada Rijeke osiguravaju se sredstva za sljedeće rashode osnovnih škola:

– materijalne (osim troškova prijevoza zaposlenika) i financijske rashode u iznosu od 12.821.630,00 kuna,

– materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje te usluge tekućeg i investicijskog održavanja u iznosu od 1.167.570,00 kuna,

– rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u iznosu od 2.971.236,00 kuna.

 

 

Rashodi za materijalne i financijske rashode

 

 

III.

 

Materijalni i financijski rashodi obuhvaćaju rashode nužne za realizaciju nastavnog plana i programa osnovnoškolskog obrazovanja.

 

 

 

IV.

 

Kriteriji za financiranje materijalnih i financijskih rashoda osnovnih škola iz točke V. i VI. ove Odluke utvrđuju se kako slijedi:

a) broj učenika, broj razrednih odjela, broj osnovnih škola sukladno kvadratnim metrima korisne površine, broj područnih škola, broj osobnih računala u školi (za rashode iz točke V. ove Odluke),

b) stvarni rashodi (za rashode iz točke VI. ove Odluke).

 

 

 

V.

 

Prema kriteriju iz točke IV.a) ove Odluke, financiraju se rashodi iz skupine računa 32 i 34,  a koji su sastavni dio Pravilnika kojim se uređuje proračunsko računovodstvo i računski plan.

Mjerila za financiranje rashoda iz stavka 1. ove točke su:

             – cijena po učeniku u iznosu od 20,00 kuna mjesečno,

             – cijena po razrednom odjelu u iznosu od 250,00 kuna mjesečno,

            – cijena po osnovnoj školi čija korisna neto površina iznosi 3000 m2 i više, u iznosu od 3.800,00 kuna mjesečno,

            – cijena po osnovnoj školi čija korisna neto površina iznosi do 3000 m2, u iznosu od 4.100,00 kuna mjesečno,

             – cijena po područnoj školi u iznosu od 450,00 kuna mjesečno,

             – cijena po osobnom računalu u iznosu od 15,00 kuna mjesečno.

Podaci za financiranje rashoda u smislu stavka 2. ove točke utvrđuju se na dan 30. rujna tekuće školske godine.

Osim sredstava iz stavka 2. ove točke, osiguravaju se:

            – Centru za odgoj i obrazovanje Rijeka, za školovanje učenika s teškoćama prema posebnim programima, dodatna sredstva u iznosu od 2.000,00 kuna mjesečno,

            – osnovnoj školi u kojoj se provodi obrazovanje učenika nacionalnih manjina na temelju modela C iz Državnog pedagoškog standarda osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja, dodatna sredstva u iznosu od 200,00 kuna mjesečno, i to za vrijeme trajanja nastavne godine,

            – osnovnoj školi koja provodi primjerene oblike pomoći školovanja za učenike s teškoćama u Odjelu za dodatnu defektološku pomoć, dodatna sredstva u iznosu od 200,00 kuna mjesečno, i to za vrijeme trajanja nastavne godine.

     

 

VI.

 

Prema kriteriju stvarnog rashoda iz točke IV.b) ove Odluke, financiraju se sljedeće vrste rashoda:

  1. energenti (električna energija, centralno grijanje s toplom vodom, lož ulje i plin) koje osnovna škola koristi za grijanje, pogon školskih postrojenja i rasvjetu za odvijanje redovitog nastavnog plana i programa,
  1. prijevoz učenika sukladno zakonu kojim se uređuje odgoj i obrazovanje u osnovnoj i srednjoj školi,
  1. zakupnina za zakupljeni prostor i opremu, kada je to nužno za ostvarivanje redovitog nastavnog plana i programa osnovne škole,
  1. pedagoška dokumentacija za početak i kraj školske godine, prema posebnom popisu Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta,
  1. obvezni godišnji zdravstveni pregledi zaposlenika sukladno zakonu kojim se uređuje zaštita pučanstva od zaraznih bolesti i to: 471,00 kune za preglede kuharica, pomoćnih kuharica te ostalih zaposlenika koji na svojim radnim mjestima dolaze u neposredan dodir s hranom (prvi godišnji pregled 312,00 kuna i drugi godišnji pregled 159,00 kuna) te 174,00 kuna za preglede ostalih zaposlenika,
  1. otklanjanje nedostataka utvrđenih od strane ovlaštenih pravnih osoba i drugih nadležnih tijela te redovite propisane kontrole instalacija i postrojenja,
  1. odvoz komunalnog otpada,
  1. komunalna naknada i naknada za uređenje voda.

 

                                                                                                    

Rashodi za materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje te usluge tekućeg i investicijskog održavanja

 

 

 

VII.

 

Sredstva za tekuće održavanje građevina i opreme (hitne intervencije i tekući popravci) namijenjena su za popravke koji se ne mogu planirati, uobičajene radove i popravke kojima se imovina održava u ispravnom stanju, a njihovo bi neotklanjanje ugrozilo sigurnost učenika i rad osnovne škole. 

Prijavu za izvršavanje hitne intervencije i tekućeg popravka osnovna škola dostavlja Odjelu gradske uprave za gospodarenje imovinom.

 

 

VIII.

 

Škola je dužna prijaviti svoje potrebe za investicijskim održavanjem građevina i opreme Odjelu gradske uprave za gospodarenje imovinom.

Na temelju prijava osnovnih škola u smislu stavka 1. ove točke, Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom ocjenjuje opravdanost iskazanih potreba i izrađuje Prijedlog plana rashoda za usluge tekućeg i investicijskog održavanja osnovnih škola Grada Rijeke.

Plan iz stavka 2. ove točke donosi Gradonačelnik Grada Rijeke.

 

           

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

 

 

IX.

 

Škola je dužna prijaviti svoje potrebe, i to:

– za kapitalnom gradnjom, rekonstrukcijom i sanacijom građevina za čije je ostvarivanje potrebito višegodišnje ulaganje te za nabavom nove opreme i zamjenom dotrajale opreme, na zahtjev Odjela gradske uprave za gospodarenje imovinom,

– za nabavom nedostatnih nastavnih sredstava i pomagala, na zahtjev Odjela gradske uprave za odgoj i školstvo.

Na temelju dostavljenih prijava osnovnih škola u smislu stavka 1. ove točke, Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom i Odjel  gradske uprave  za odgoj i školstvo ocjenjuju opravdanost iskazanih potreba te se izrađuje Prijedlog plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola Grada Rijeke.

Plan iz stavka 2. ove točke donosi Gradsko vijeće Grada Rijeke. Plan se nakon donošenja prosljeđuje Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta radi davanja suglasnosti na Plan.

 

           

Završne odredbe

 

X.

 

Svaki rashod iz ove Odluke mora se temeljiti na vjerodostojnoj knjigovodstvenoj ispravi kojom se dokazuje obveza plaćanja.

Postupak i način dostavljanja relevantnih podataka i dokumentacije za financiranje rashoda osnovnih škola te način njihovog plaćanja odredit će odgovarajućim uputama Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo.

 

 

XI.

 

Ravnatelj osnovne škole odgovoran je za točnost, pravovremenost i istinitost iskazanih podataka za rashode koji se financiraju na temelju ove Odluke te za namjensko trošenje tih sredstava.

 

 

 

XII.

 

Ako se građevinama i/ili opremom zajedno koriste osnovna škola i druga ustanova, obvezne su sklopiti sporazum o razgraničenju materijalnih i financijskih rashoda.

Sporazumom se utvrđuje nositelj rashoda, kriteriji za razgraničavanje rashoda te rokovi obračuna i način plaćanja.

 

 

XIII.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

 

 

KLASA: 021-05/16-01/61
URBROJ: 2170-01-16-00-16-2
Rijeka, 14. srpnja 2016.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednica
Gradskog vijeća
Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.