GRADONAČELNIK / Petak, 15. srpnja 2016.

Godina III - broj 10.Na temelju članka 58. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14 i 7/16 – pročišćeni tekst) i članka 15. stavka 2. Odluke o uređenju prometa na području Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 33/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 3/15), Gradonačelnik Grada Rijeke, 11. srpnja 2016. godine, donio je

 

ODLUKU
o izmjenama i dopunama
Odluke o određivanju javnih parkirališta na kojima se obavlja naplata

 

 

 

Članak 1.

U Odluci o određivanju javnih parkirališta na kojima se obavlja naplata (“Službene novine Grada Rijeke” broj 8/16) u članku 6. stavak 2. mijenja se i glasi:

 

“Izuzetno od odredbe članka 5. ove Odluke, naknada za parkiranje u javnim garažama Dvoransko plivalište Kantrida, Centar Zamet, Zagrad B i Ciottina garaža, kao i naknada za parkiranje autobusa na javnom parkiralištu Jelačićev trg te za parkiranje kamperskog vozila na javnom parkiralištu Delta, plaća se radnim danom, subotom, nedjeljom, blagdanom i neradnim danom u vremenu od 0,00 do 24,00 sata.”

 

 

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

KLASA: 023-01/16-04/56-77
URBROJ: 2170/01-15-00-16-1
Rijeka, 11. srpnja 2016.

 

 

 

Gradonačelnik
mr.sc. Vojko Obersnel, v.r.