GRADSKO VIJEĆE / Petak, 15. srpnja 2016.

Godina III - broj 10.Na temelju odredbe članka 39. i 40. Zakona o ustanovama (“Narodne novine” broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), članka 29. Statuta Doma mladih, te članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14 i 7/16 – pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 14. srpnja 2016. godine, donijelo je

 

 

O D L U K U
o imenovanju ravnatelja Doma mladih

 

 

I.

 

  Za ravnatelja ustanove Dom mladih imenuje se Goran Gračanin, prof.

 

 

 

II.

 

Mandat ravnatelja traje četiri godine, a teče od 01. rujna 2016. godine.

 

III.

 

  Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

O b r a z l o ž e n j e

 

Budući da je ravnatelj Doma mladih Mario Kajapi podnio zahtjev za razrješenje od dužnosti ravnatelja, te je odlukom Gradskog vijeća Grada Rijeke razriješen od dužnosti ravnatelja s danom 31. kolovoza 2016. godine, Upravno vijeće ustanove donijelo je odluku o rapisivanju javnog natječaja za izbor i imenovanje novog ravnatelja/ice.

Natječaj je objavljen u „Novom listu“ i web stranici Doma mladih dana 24. svibnja 2016. g., te je u propisanom roku od 15 dana pristiglo pet prijava. Utvrđeno je da su sve pristigle prijave pravodobne, potpune, te da svi kandidati/kinje ispunjavaju  formalno  pravne uvjete natječaja.

Na 31. sjednici Upravnog vijeća Doma mladih održanoj 17. lipnja 2016. g., Upravno vijeće je, nakon rasprave, na temelju razmotrene natječajne dokumentacije, te analize Programa rada i razvoja ustanove za četverogodišnje razdoblje koje su kandidati/kinje bili dužni priložiti, odlučilo podržati kandidata Gorana Gračanina, dipl. psihologa – profesora.

Pri donošenju svoje odluke, članovi Upravnog vijeća složili su se da je Program rada i razvoja ustanove kandidata Gračanina kvalitetan i sveobuhvatan, vrlo ambiciozan, inovativan, s naglaskom na razvoj, odnosno nove ideje i programe koji su atraktivni i traženi kod djece, no istodobno vodi računa o samoodrživosti tih programa, načinu njihove realizacije, stoga je realan i ostvariv obzirom na kapacitete ustanove.

Osim dobro ocijenjenog programa rada i razvoja, kandidat Gračanin predložen je od Upravnog vijeća i kao osoba koja temeljem svojih stručnih kvalifikacija, najbolje odgovara za mjesto ravnatelja Doma mladih. Naime, osim svih stručnih uvjeta propisanih Statutom i natječajem, te dugogodišnjeg iskustva u poslovima odgoja i obrazovanja, predloženi kandidat završio je i poslijediplomski studij na Ekonomskom fakultetu čime je postao i sveučilišni specijalist marketing menadžmenta. Upravno vijeće ocijenilo je da je takvo obrazovanje, u kombinaciji sa pedagoškim, vrlo poželjno za ustanovu koja se primarno bavi odgojno-obrazovnih radom, ali je i izložena tržištu kao pružatelj usluga. Pogotovo se to odnosi na ugostiteljsku djelatnost Odmarališta za djecu „Dvorac Stara Sušica“ za kojeg su marketinške vještine od presudne važnosti, ali isto tako i na aktivnosti koje se odvijaju u Domu mladih u Rijeci, na koje se polaznici upisuju dobrovoljno, ovisno o tome koliko su im privlačne, kvalitetne, ali i promovirane.

Stoga je Upravno vijeće Doma mladih predložilo kandidata Gorana Gračanina za ravnatelja Doma mladih, ocijenjujući da njegov program, stručne kompetencije, dosadašnje iskustvo u odgojno-obrazovnom radu, ali i dodatno obrazovanje u području marketing menadžmenta čine skup razloga za njegov izbor, misleći pritom na dobrobit ustanove, njezino uspješno poslovanje, mogućnosti koje ustanova može ostvariti u budućnosti, a time i zadovoljstvo svih njezinih korisnika i zaposlenika.

Slijedom svega navedenoga, odlučeno je kao u izreci ove Odluke.

 

Uputa o pravnom lijeku:

Protiv ove  Odluke nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor tužbom pred Upravnim sudom Republike Hrvatske u roku od trideset dana od dana dostave ove Odluke.

 

KLASA: 021-05/16-01/53
URBROJ: 2170-01-16-00-16-4
Rijeka, 14. srpnja 2016.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednica
Gradskog vijeća
Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.