GRADSKO VIJEĆE / Petak, 15. srpnja 2016.

Godina III - broj 10.Na temelju odredbe članka  39. i 40. Zakona o ustanovama (“Narodne novine” broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), članka 27. stavka 2. Zakona o muzejima (“Narodne novine” broj 110/15), članka 25. stavka 1. Statuta Muzeja moderne i suvremene umjetnosti te članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 te “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14 i 7/16 – pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 14. srpnja 2016. godine, donijelo je

 

 

 

O D L U K U
o imenovanju ravnatelja Muzeja moderne i suvremene umjetnosti

 

 

 

 

I.

 

Za ravnatelja Muzeja moderne i suvremene umjetnosti imenuje se Slaven Tolj.

 

 

 

 

II.

 

Mandat ravnatelja traje četiri godine, a teče od 16. listopada 2016. godine.

 

 

 

 

III.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

O b r a z l o ž e nj e

 

 

Upravno vijeće Muzeja moderne i suvremene umjetnosti je na svojoj 16. sjednici održanoj dana 13. lipnja 2016. godine donijelo Odluku o raspisivanju javnog natječaja za imenovanje ravnatelja. Natječaj je objavljen u “Novom listu” dana 14. lipnja 2016. godine. Rok za podnošenje prijava iznosio je 15 dana od dana objave natječaja, a istekao je s danom 29. lipnja 2016. godine unutar kojeg je zaprimljena samo jedna prijava.

 

Na 17. sjednici Upravnog vijeća održanoj dana 4. srpnja 2016. godine otvorena je navedena prijava podnesena od strane kandidata Slavena Tolja te je utvrđeno kako je zaprimljena u natječajnom roku, kao i to da je kandidat priložio sve dokaze o ispunjavanju formalnih uvjeta iz natječaja.

 

Nakon pribavljenog mišljenja Stručnog vijeća Muzeja moderne i suvremene umjetnosti, koje je također razmatralo natječajni materijal, s posebnim osvrtom na predloženi četverogodišnji program rada, Upravno vijeće je jednoglasno odlučilo podržati kandidata Slavena Tolja za ravnatelja Muzeja moderne i suvremene umjetnosti.

 

Slijedom navedenog, odlučeno je kao u izreci ove Odluke.

 

 

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove Odluke nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom Republike Hrvatske u roku od trideset (30) dana od dana dostave ove Odluke.

 

 

 

KLASA: 021-05/16-01/55
URBROJ: 2170-01-16-00-16-4
Rijeka, 14. srpnja 2016.

 

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednica
Gradskog vijeća
Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.