GRADSKO VIJEĆE / Petak, 15. srpnja 2016.

Godina III - broj 10.Na temelju odredbe članka 25. stavka 3. Zakona o kazalištima (“Narodne novine” broj 71/06, 121/13 i 26/14) te članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 05/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14 i 7/16-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 14. srpnja 2016. godine, donijelo je

 

 

 

O D L U K U
o imenovanju intendanta
Hrvatskog narodnog kazališta Ivana pl. Zajca Rijeka

 

 

 

 

I.

 

Imenuje se dr.sc. Marin Blažević za intendanta Hrvatskog narodnog kazališta Ivana pl. Zajca Rijeka na vrijeme od četiri godine.

 

 

 

II.

 

Imenovani će započeti s obavljanjem dužnosti od 1. rujna 2016. godine.

 

 

 

III.

 

Ova odluka podnijet će se na potvrdu Ministru kulture.

 

 

 

Obrazloženje

 

Dana 20. svibnja 2016. godine Kazališno vijeće donijelo je Odluku o raspisivanju natječaja za imenovanje intendanta/intendantice Hrvatskog narodnog kazališta Ivana pl. Zajca Rijeka.

U skladu s člankom 26. Statuta, natječaj je objavljen istovremeno u Novom listu i u Narodnim novinama na dan 25. svibnja 2016. godine.

Tekstom natječaja, a u skladu s člankom 27. Statuta Hrvatskog narodnog kazališta Ivana pl. Zajca Rijeka bilo je propisano da su uvjeti koje kandidati moraju ispunjavati sljedeći:
– završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij društvenog, humanističkog ili umjetničkog smjera, kao i stečena visoka stručna sprema s područja društvenih ili humanističkih znanosti ili umjetničkog područja sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju,
– najmanje 10 godina radnog iskustva u području kulture,
– afirmiranost i organizacijsko iskustvo na području izvedbenih umjetnosti,
– znanje jednog svjetskog stranog jezika.

U skladu s člankom 28. Statuta HNK Ivana pl. Zajca Rijeka, u natječaju su bili navedeni dokazi koje su kandidati bili dužni dostaviti: 
– životopis,
– dokaz o završenom studiju, odnosno stručnoj spremi (diploma u izvorniku ili ovjerena preslika),
– dokaz o radnom iskustvu u području kulture, (potvrde poslodavca, preslike ugovora o radu, ugovora o djelu/autorskom djelu ili drugi odgovarajući dokaz kojim se dokazuje najmanje 10 godina rada u području kulture),
– dokaz o poznavanju jednog svjetskog jezika, (preslika indeksa, potvrda, certifikat i sl. uz usmenu provjeru po potrebi).

Uz prijavu kandidati su bili obvezni podnijeti i četverogodišnji program rada Kazališta koji obvezno sadrži financijski i kadrovski plan ostvarenja predloženog programa.

U predviđenom roku za primanje prijava koji je počeo teći dana 25. svibnja 2016., a istekao danom 10. lipnja 2016. zaprimljene su pravodobno dvije prijave, jedna glumice Ane Vilenice, a druga dramaturga, teatrologa i sveučilišnog profesora dr. sc. Marina Blaževića.

Kazališno vijeće je na sjednici održanoj 17. lipnja 2016. godine nastavljenoj i zaključenoj dana 29. lipnja 2016. godine razmatralo dvije pristigle molbe na natječaj za intendanta/intendanticu Hrvatskog narodnog kazališta Ivana pl. Zajca Rijeka. Temeljem diskusije o životopisima i programima kandidata Vijeće se usuglasilo oko sljedećih zaključaka:

  1. Dvije prijave, glumice Ane Vilenica i dramaturga, teatrologa i sveučilišnog profesora dr. sc. Marina Blaževića, na Natječaj stigle su pravodobno,
  1. Kandidati su uz prijave i četverogodišnji program rada priložili i životopise, dokaze o završenim studijima, poznavanju jednog stranog jezika, te je zaključeno da su oba kandidata dostavila potrebnu dokumentaciju i dokaze tražene po Natječaju.
  1. Kandidatkinja Ana Vilenica priložila je dokumentaciju (potvrde poslodavaca, preslike ugovora o radu, ugovora o djelu/autorskom djelu i druge) koja ne upućuje na zaključak da ima 10 godina radnog iskustva u cjelini dokumentiranog dokazima o formalnom angažmanu.
  1. Kandidat dr. sc. Marin Blažević priložio je dokaze o radnom iskustvu koje, osim zasnovanog radnog odnosa neprekidno od 1997. godine na Akademiji dramske umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu, uključuje i drugo radno iskustvo u kulturi (ravnatelj Opere Hrvatskog narodnog kazališta Ivana pl. Zajca, ravnatelj projekata, dramaturg, redatelj, urednik i dr.). Time je dokazao da nedvosmisleno ispunjava uvjet od 10 godina radnog iskustva.
  1. Međutim, prijave oba kandidata uzete su u razmatranje jer je natječajni uvjet kojim se traži 10 godina radnog iskustva neodređen na način da nema jednoznačne interpretacije što čini radno iskustvo, koje se kao pojam razlikuje od radnog staža i može podrazumijevati stvaralaštvo i djelovanje u kulturi u najširem smislu. U nedostatku jasne interpretacije oslonili smo se i na Pravilnik o postupku i uvjetima za priznavanje prava samostalnih umjetnika na uplatu doprinosa za mirovinsko i invalidsko te zdravstveno osiguranje iz sredstava proračuna Republike Hrvatske, članak 10. “Stručno povjerenstvo će razmatrati stvaralaštvo i djelovanje podnositelja zahtjeva posljednjih pet (5) godina”). 
  1. Zaključeno je da oba kandidata ispunjavaju uvjete afirmiranosti na području izvedbenih umjetnosti, ali da kandidat dr. sc. Marin Blažević u daleko većoj mjeri ispunjava uvjet organizacijskog iskustva u području izvedbenih umjetnosti, između ostalog i iskustvo ravnatelja i urednika u različitim institucijama u kulturi.
  1. Prijedlog četverogodišnjeg programa Ane Vilenice napisan je na dvadestjednoj stranici koji uključuje i prijedlog financijskog i kadrovskog plana.

Prijedlog četverogodišnjeg programa dr. sc. Marina Blaževića pod naslovom «Riječki HNK – Lukobran različitosti», napisan je na 83 stranice (10 poglavlja) i uključuje financijski plan, kadrovski plan, plan obnove i održavanja infrastrukture i tehničke opreme te životopise suradnika.

Zaključeno je da je  prijedlog četverogodišnjeg programa rada Kazališta kandidata dr. sc. Marina Blaževića daleko strukturalno razrađeniji na način da referira na različite segmente rada Kazališta koje vrlo detaljno razrađuje, obrazlaže i dokumentira dokazujući izvrsno poznavanje svih elemenata rada Kazališta.

  1. Razmatranjem sadržaja predloženih programa Hrvatske i Talijanske drame, Opere i Baleta, zaključeno je da su oba kandidata referirala na potrebu oslanjanja na tradiciju i uspjehe Kazališta, na značaj Kazališta za lokalnu i regionalnu zajednicu posebno u kontekstu Rijeke kao Europske prijestolnice kulture 2020, ali i na potrebu njegove internacionalizacije. Također, oba su kandidata istakla potrebu aktivnosti vezanih uz privlačenje i edukaciju publike, proširenje djelatnosti kroz uključivanje programa za djecu i mlade te posebnih aktivnosti vezanih uz nastavak Riječkih ljetnih noći.

Program Ane Vilenice temelji se na uključivanju mladih i neafirmiranih umjetnika, otvorenost eksperimentu i neposrednom ulaženju Kazališta u svakodnevni život građana kroz intervencije u gradu. Program dr. sc. Marina Blaževića temelji se na gotovo svim ključnim konceptima suvremenog kazališta koje uvažava postignuća i kontinuitet, ali razvoj temelji na kontinuiranoj auto-refleksiji, razmjeni iskustava kroz intenzivnu internacionalizaciju, suradnju s drugim institucijama u domeni izvedbenih umjetnosti i kulturi, participaciji građana – suradnika – gledatelja, te posebno na konceptima različitosti, uključivosti i socijalne osjetljivosti. U programu dr. sc. Marina Blaževića, regionalnost i lokalnost programa osobito je istaknuta kroz usku i razrađenu povezanost s programom EPK 2020, prijedlogom održavanja tradicije Zajčevih dana, pokretanja KamovFesta i osnivanja Riječkog kazališta mladih «Janko Polić Kamov» te nizu drugih. Pored navedenog, predložio je i niz inovacija (ZAJC LAB, EDU ZAJC i dr.), povezivanje programa sa značajnim obljetnicama svjetskih umjetnika, razrađen plan komunikacijske strategije, međunarodno natjecanje mladih opernih pjevača «Zinka Milanov» i niz koprodukcija sa značajnim inozemnim institucijama. Zaključeno je da prijedlog programa dr. sc. Marina Blaževića sadrži sadržajno razrađeni i koherentni koncept četverogodišnjih aktivnosti, elaborirane i utemeljene konkretne prijedloge. Pored navedenog, zaključeno je i da je daleko kvalitetniji od prijedloga Ane Vilenice.

  1. Prijedlog programa izvedbi Hrvatske i Talijanske drame, Opere i Baleta, posebnih koncepata unutar svakog od navedenih segmenata Kazališta, izbor naslova i umjetnika (domaćih i gostujućih), izbor ravnatelja i suradnika neusporedivo je razrađeniji, sadržajniji i kvalitetniji u prijedlogu programa kandidata dr. sc. Marina Blaževića. Kazališno vijeće je ocijenilo da je prijedlog kandidata dr.sc. Marina Blaževića, čak i neovisno od komparacije s drugim predloženim programom Ane Vilenice, osobito kvalitetan, sadržajan, iznimno stručan, detaljan, realističan i izvediv u kontekstu postojećih i navedenih financijskih, kadrovskih i infrastrukturnih resursa. Istodobno radi se o vrlo ambicioznom programu koji ukazuje na veliko poznavanje izvedbenih umjetnosti, ali i samog ustroja i funkcioniranja Kazališta. Kandidat Marin Blažević posebno kvalitetno balansira između tradicionalnog i suvremenog, lokalnog i globalnog, domaćih i inozemnih autora, autorskog i klasičnog pristupa.  

     Na temelju navedenoga, Kazališno vijeće je sukladno članku 11. stavcima 7. i 8. Poslovnika o radu Kazališnog vijeća putem glasačkih listića pristupilo tajnom glasovanju o dva odvojena prijedloga odluke o imenovanju intendanta/intendantice Hrvatskog narodnog kazališta Ivana pl. Zajca Rijeka:

a) prijedlogu odluke da se za intendanticu Hrvatskog narodnog kazališta Ivana pl. Zajca Rijeka imenuje Ana Vilenica,

b) prijedlogu odluke da se za intendanta Hrvatskog narodnog kazališta Ivana pl. Zajca Rijeka imenuje dr. sc. Marin Blažević.

Nakon obavljenog glasovanja predsjednik Kazališnog vijeća konstatirao je slijedeće rezultate:

a) glasovanju o prijedlogu odluke da se za intendanticu Hrvatskog narodnog kazališta Ivana pl. Zajca Rijeka imenuje Ana Vilenica pristupilo je svih pet članova Kazališnog vijeća, a nakon obavljenog glasovanja utvrđeno je da je na svih pet glasačkih listića bila zaokružena riječ “protiv”.

b) glasovanju o prijedlogu odluke da se za intendanta Hrvatskog narodnog kazališta Ivana pl. Zajca Rijeka imenuje dr. sc. Marin Blažević pristupilo je svih pet članova Kazališnog vijeća a nakon obavljenog glasovanja utvrđeno je da je na tri glasačka listića bila zaokružena riječ “za”, na jednom glasačkom listiću riječ “protiv” a na jednom glasačkom listiću riječ “suzdržan”.

Na temelju navedenih rezultata glasovanja pod b) Kazališno vijeće Hrvatskog narodnog kazališta Ivana pl. Zajca Rijeka većinom glasova “za” predložilo je Gradskom vijeću Grada Rijeke da se za intendanta Hrvatskog narodnog kazališta Ivana pl. Zajca Rijeka imenuje dr. sc. Marin Blažević s početkom obavljanja dužnosti intendanta s danom 1. rujna 2016. godine.

Slijedom naprijed navedenog odlučeno je kao u izreci ove odluke.

 

 

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove odluke nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom Republike Hrvatske u roku od trideset dana od dana dostave ove Odluke.

 

 

 

KLASA: 021-05/16-01/56
URBROJ: 2170-01-16-00-16-4
Rijeka, 14. srpnja 2016.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednica
Gradskog vijeća
Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.