GRADSKO VIJEĆE / Petak, 15. srpnja 2016.

Godina III - broj 10.Na temelju članka 90. Zakona o proračunu (“Narodne novine” broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14 i 7/16 – pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Rijeke na sjednici 14. srpnja 2016. godine, donijelo je sljedeću

 

ODLUKU
o davanju suglasnosti za zaduženje Dječjem vrtiću Rijeka
kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak

 

 Daje se suglasnost za zaduženje Dječjem vrtiću Rijeka putem dugoročnog kunskog kredita u iznosu od 37.000.000,00 kuna (slovima:tridesetsedammilijunakuna), kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak za realizaciju kapitalnih projekata, izgradnje i opremanja vrtića Morčić i Đurđice, pod sljedećim uvjetima:

 

Vrsta kredita

dugoročni kunski kredit

Iznos kredita:

37.000.000,00 kuna

Nominalna kamatna stopa (za vrijeme korištenja i otplate kredita)

3%, godišnja, promjenjiva

Metoda obračuna kamata

proporcionalna

Rok otplate kredita:

10 godina

Rok korištenja kredita:

do 31.12. 2017.godine

Otplata glavnice kredita:

120 mjesečnih rata

Otplata kamata:

kamata za vrijeme korištenja kredita obračunava se i plaća kvartalno, a kamata za vrijeme otplate kredita obračunava se i plaća mjesečno

Procijenjeni iznos kamata:

6.187.089,00 kuna

Naknada za obradu kreditnog zahtjeva:

0,80% jednokratno (296.000,00 kuna)

Naknada za rezervaciju sredstava:

nema

Instrumenti osiguranja kredita:

zadužnice i mjenice Dječjeg vrtića Rijeka

 

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

KLASA: 021-05/16-01/60
URBROJ: 2170-01-16-00-16-2
Rijeka, 14. srpnja 2016.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednica
Gradskog vijeća
Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.