GRADSKO VIJEĆE / Petak, 15. srpnja 2016.

Godina III - broj 10. Na temelju članka 19. stavka 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (“Narodne novine” broj 158/03, 141/06, 38/09, 123/11 i 56/16), članka 24. Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru (“Narodne novine” broj 23/04, 101/04, 39/06, 63/08, 125/10,102/11 i 83/12) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14 i 7/16-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 14. srpnja 2016. godine, donijelo je

 

 

ODLUKU
o davanju koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra

 

 

Članak 1.

 

Gradsko vijeće Grada Rijeka (u daljnjem tekstu: davatelj koncesije) daje koncesiju za posebnu upotrebu pomorskog dobra Gradu Rijeci (u daljnjem tekstu: ovlaštenik koncesije) u svrhu uređenja obalne šetnice na području Kostabela, sve sukladno Idejnom arhitektonskom rješenju uređenja postojeće obalne šetnice – Šetalište Milića Jardasa – obuhvat A1 (broj projekta 16-01, ožujak 2016.godine) izrađenom od  strane trgovačkog društva Anton d.o.o. iz Poreča.

       

Članak 2.

 

Koncesija iz članka 1. ove Odluke daje se na dijelu pomorskog dobra utvrđenog Uredbom Vlade Republike Hrvatske o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Zamet, pojas Preluk – Plaža za invalide (“Narodne novine” broj 97/02) i Uredbom Vlade Republike Hrvatske o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Zamet, pojas Plaža za invalide – Kostabela (“Narodne novine” broj 104/02), i to na:

 

KATASTARSKO STANJE

ZEMLJIŠNOKNJIŽNO STANJE

KATASTARSKA OPĆINA

K.Č.

D.L.

KATASTARSKA OPĆINA

K.Č.

D.L.

ZAMET

1397/3

13

RUBEŠI

1671/7

64

-II-

1411/1

13

-II-

1671/8

64

-II-

1411/3

13

-II-

1622/61

64

-II-

1411/2

13

-II-

1671/10

64

-II-

1412/3

13

-II-

1671/9

64

-II-

1412/4

13

-II-

1671/11

64

-II-

1413/1

13

-II-

1671/12

64

-II-

1417/3

13

-II-

1530/24

64

-II-

1415/1

13

-II-

1671/14

64

-II-

1416

13

-II-

1671/13

64

-II-

1417/5

13

-II-

1530/20

64

-II-

1420/1

13

-II-

1671/15

64

 

 

 

-II-

1530/16

64

 

 

 

-II-

1530/15

64

 

 

 

-II-

1530/13

64

-II-

1417/9

13

-II-

1530/19

64

 

 

 

-II-

1530/14

64

 

 

 

-II-

1530/12

64

 

 

 

-II-

1622/62

64

 

 

 

-II-

1622/54

64

 

 

 

-II-

1670/3

64

 

 

 

-II-

1470/26

64

 

 

 

-II-

1470/31

64

-II-

1426/2

13

-II-

1470/27

64

-II-

1427

13

-II-

1671/16

64

-II-

1429/3

13

-II-

1671/17

64

-II-

1417/7

13,32,31

-II-

1470/22

76,77

 

 

 

-II-

1470/24

64,76

-II-

1428/4

13,32

-II-

1470/25

64,76

-II-

1429/1

13,32,31

-II-

1671/18

64,76,77

-II-

1430/5

32

-II-

1470/21

76

-II-

1431/4

32,31

-II-

1470/17

76,77

-II-

1432/3

32

-II-

1470/13

76

-II-

1433/2

32

-II-

1470/10

76

-II-

1433/3

31

-II-

1470/11

77

-II-

1434/4

31

-II-

1452/3

77

-II-

1434/3

31

-II-

1452/2

77

-II-

1436/5

31

-II-

1451/23

77

 

 

 

-II-

1671/6

77

-II-

1436/6

31

-II-

1451/22

77

-II-

1437/3

31

-II-

1451/21

77

 

 

 

-II-

1671/2

77

-II-

1439/4

31

-II-

1450/8

77

 

 

 

-II-

1671/5

77

-II-

1439/5

31

-II-

1450/9

77

-II-

1439/7

31

-II-

1671/4

77

-II-

1435/5

31

-II-

1671/1

77

 

 

 

 

 

 

ZAMET

 

 

JURČIĆI

1631/4

77

-II-

1440/2

31

-II-

1631/2

77

-II-

1440/3

31

-II-

1631/3

77

-II-

1441/5

31

-II-

1563/11

77

-II-

1441/4

31

-II-

1563/10

77

-II-

1442/3

31

-II-

1563/8

77

-II-

1442/4

31

-II-

1563/9

77

-II-

1443/3

31

-II-

1568/4

77

 

 

 

-II-

1571/5

77

-II-

1443/5

31

-II-

1568/5

77

-II-

1443/6

31

-II-

1631/5

77

 

 

Ukupna površina popisanih katastarskih, odnosno zemljišnoknjižnih čestica iz stavka 1. ovoga članka iznosi 29 764 m2.

 

Članak 3.

 

Davatelj koncesije utvrđuje da je zahvat iz članka 1. ove Odluke od lokalnog značenja za Grad Rijeku, a sukladno očitovanju Odjela gradske uprave za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje Grada Rijeke, Klasa: 350-01/16-04/4, Urbroj: 2170/01-13-01-16-2 od 12. svibnja 2016. godine.

 

Članak 4.

 

Ovlaštenik koncesije nije u obvezi platiti naknadu za koncesiju budući se u ovom slučaju radi o istovjetnoj pravnoj osobi davatelja koncesije i ovlaštenika koncesije, pa se na temelju navedenog ne sklapa ni ugovor o koncesiji.

 

Članak 5.

 

Koncesija se daje za posebnu upotrebu pomorskog dobra iz članka 2. ove Odluke na vrijeme od pet godina.

 

Članak 6.

 

Ovlaštenik koncesije je dužan kod nadležnog tijela ishodovati valjani akt za građenje na temelju kojeg će se izvesti radovi iz članka 1. ove Odluke, u roku od šest mjeseci od dana donošenja ove Odluke.

Ukoliko ovlaštenik koncesije u zadanom roku ne ishodi akt iz stavka 1. ovoga članka,  ova Odluka  prestaje važiti.

 

Članak 7.

 

Za vrijeme odvijanja radova iz članka 1. ove Odluke, ovlaštenik koncesije ovlašten je isključiti od opće upotrebe pomorsko dobro koje je predmet koncesije.

 

Članak 8.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

KLASA: 021-05/16-01/67
URBROJ: 2170-01-16-00-16-2
Rijeka, 14. srpnja 2016.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednica
Gradskog vijeća
Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.