GRADONAČELNIK / Petak, 15. srpnja 2016.

Godina III - broj 10.Na temelju članka 90. Zakona o proračunu (“Narodne novine” broj 87/08, 136/12 i 15/15) i  članka 58. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14 i 7/16-pročišćeni tekst), Gradonačelnik Grada Rijeke, 14. lipnja 2016. godine, donio je sljedeću

 

 

O D L U K U
o davanju suglasnosti za zaduženje KD AUTOTROLEJ d.o.o. Rijeka
kod Erste&Steiermarkische Bank d.d.

 

 

 

Članak 1.

 

Daje se suglasnost za zaduženje KD AUTOTROLEJ d.o.o. Rijeka putem dugoročnog kunskog kredita u iznosu od 9.800.000,00 kn, kod Erste&Steiermarkische Bank d.d., za financiranje projekta nabave gradskih i prigradskih autobusa s motorima Euro 6 koji kao pogonsko gorivo koriste dizel gorivo, pod sljedećim uvjetima:

 

Vrsta kredita:

dugoročni kunski kredit s valutnom klauzulom u EUR

Iznos kredita:

9.800.000,00 kn

Dinamika korištenja kredita:

9 mjeseci od datuma sklapanja ugovora o kreditu

Nominalna kamatna stopa:

2,80%

Efektivna kamatna stopa:

3,04%

Metoda obračuna kamate:

proporcionalna

Rok povrata kredita

10 godina, nakon isteka počeka od jedne godine

Dinamika otplate glavnice i kamate:

glavnica se otplaćuje u 40 jednakih tromjesečnih rata, kamata se obračunava i naplaćuje tromjesečno tijekom cijelog vremena povlačenja, počeka i povrata kredita

Dospijeće prve rate:

30. rujna 2017. godine

Naknada za odobrenje kredita

0,70%

Valutna klauzula

u EUR, svi obračuni obavljaju se prema srednjem tečaju HNB važećem na dan povlačenja kredita

Ukupna cijena kredita:

11.590.335,96 kn

Instrumenti osiguranja kredita:

založno pravo na objektima nabave, mjenice i zadužnice KD AUTOTROLEJ d.o.o. Rijeka

 

 

Članak 2.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

 

KLASA: 023-01/16-04/49-75
URBROJ: 2170/01-15-00-16-1
Rijeka, 14. lipnja 2016.

 

 

 

Gradonačelnik
mr.sc. Vojko Obersnel, v.r.