GRADONAČELNIK / Petak, 15. srpnja 2016.

Godina III - broj 10.Na temelju članka 5. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru (“Narodne novine” broj 36/04, 63/08, 133/13 i 63/14) i članka 58. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14 i 7/16-pročišćeni tekst) Gradonačelnik Grada Rijeke, 28. lipnja 2016. godine, donio je

 

 

IZMJENU
Plana upravljanja pomorskim dobrom za 2016. godinu

 

 

Članak 1.

 

 

U Planu upravljanja pomorskim dobrom za 2016. godinu (“Službene novine Grada Rijeke” broj 13/15 i 5/16) u članku 4. stavku 1. u Tabeli “DJELATNOSTI IZ JEDINSTVENOG POPISA DJELATNOSTI NA POMORSKOM DOBRU KOJE SE MOGU OBAVLJATI I MIKROLOKACIJE ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI” mikrolokacija 3.3. mijenja se i glasi:

 

BAZEN

3.3.

1927/10

k.o. ZAMET

1744/36

 k.o. ZAMET

ISPRED UGOSTITELJSKOG OBJEKTA

UGOSTITELJSTVO I TRGOVINA

UGOSTITELJSKA TERASA-DO 40m2

                                                                                                                                             

Skica mikrolokacije iz stavka 1. ovoga članka utvrđena je u prilogu (Prilog 1.) koji čini sastavni dio ove Izmjene Plana i nije predmet objave u “Službenim novinama Grada Rijeke“.

 

 

Članak 2.

 

Ova Izmjena Plana stupa na snagu osmoga dana od dana objave u “Službenim novinama Grada Rijeke”.                                                                                                                                     

 

KLASA: 023-01/16-04/54-76
URBROJ: 2170/01-15-00-16-1
Rijeka, 28. lipnja 2016.

 

 

Gradonačelnik
mr.sc. Vojko Obersnel, v.r.