GRADSKO VIJEĆE / Ponedjeljak, 2. svibnja 2016.

Godina III - broj 7.Na temelju članka 49. stavka 1. podstavka 5. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 29/09, 14/13, 22/13-ispr. i 25/13-pročišćeni tekst) Odbor za Statut, Poslovnik i propise Gradskog vijeća Grada Rijeke, na sjednici održanoj 25. travnja 2016. godine utvrdio je pročišćeni tekst Statuta Grada Rijeke.

Pročišćeni tekst Statuta Grada Rijeke obuhvaća tekst Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09), tekst Izmjena i dopuna Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 5/13) i tekst Izmjena Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14), u kojima je naznačeno vrijeme njihova stupanja na snagu.

KLASA: 021-06/16-03/23
URBROJ: 2170-01-16-00-16-2
Rijeka, 25. travnja 2016.

 

Predsjednica
Odbora za Statut, Poslovnik i propise
Gradskog vijeća Grada Rijeke
Ida Mahmutefendić, v.r.

 

 

*Statut Grada Rijeke – pročišćeni tekst nalazi se na dnu stranice*

 

Statut Grada Rijeke – pročišćeni tekst