GRADSKO VIJEĆE / Ponedjeljak, 23. svibnja 2016.

Godina III - broj 8.Na temelju članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14 i 7/16 – pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 19. svibnja 2016. godine, donijelo je

 

 

PRAVILNIK
o korištenju sredstava spomeničke rente za provođenje Programa sanacije i obnove grobnih mjesta na grobljima Kozala i Trsat

 

 

 

 

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

 

Ovim se Pravilnikom utvrđuju uvjeti i mjerila za sufinanciranje Programa sanacije i obnove grobnih mjesta na grobljima Kozala i Trsat (u daljnjem tekstu: Program), postupak i tijela za donošenje Liste prioriteta te način praćenja izvršenja Programa.

 

*Pravilnik se nalazi na dnu stranice*

 

KLASA: 021-05/16-01/47
URBROJ: 2170-01-16-00-16-2
Rijeka, 19. svibnja 2016.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednica
Gradskog vijeća
Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.

 

 

Pravilnik – Program sanacije i obnove grobnih mjesta na grobljima Kozala i Trsat