OSTALO / Ponedjeljak, 2. svibnja 2016.

Godina III - broj 7.Na temelju Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (“Narodne novine” broj 147/14), Odluke o ustrojavanju Urbane aglomeracije Rijeka (Klasa: 011-01/15-02/4; Urbroj: 538-06-1-2/015-15-6 od 21.09. 2015.) i članka 5. Sporazuma o suradnji na izradi i provedbi Strategije razvoja Urbane aglomeracije Rijeka zaključenog 27.11.2015., Koordinacija za izradu i provedbu Strategije razvoja Urbane aglomeracije Rijeka za razdoblje 2016.-2020. godine, na sjednici održanoj 21. ožujka 2016. godine, donosi

 

 

 

POSLOVNIK
O RADU KOORDINACIJE
ZA IZRADU I PROVEDBU STRATEGIJE RAZVOJA URBANE AGLOMERACIJE RIJEKA ZA RAZDOBLJE 2016.-2020. GODINE

 

 

 

I. OPĆE ODREDBE  

 

Članak 1.

 

 

Ovim se Poslovnikom o radu Koordinacije za izradu i provedbu Strategije razvoja Urbane aglomeracije Rijeka za razdoblje 2016.-2020. godine (u daljnjem tekstu: Poslovnik) utvrđuje organizacija i način rada Koordinacije za izradu i provedbu Strategije razvoja Urbane aglomeracije Rijeka za razdoblje 2016.-2020. godine (u daljnjem tekstu: Koordinacija) i druga bitna pitanja za rad Koordinacije.

 

*Poslovnik o radu Kooridnacije za izradu i provedbu Strategije razvoja Urbane aglomeracije Rijeka za razdoblje 2016.-2020. godine nalazi se na dnu stranice*

KLASA: 350-01/16-08/1
URBROJ: 2170/01-01-00-16-5
Rijeka, 21. ožujka 2016.

 

 

Predsjednik
mr.sc. Vojko Obersnel, v.r.

 

 

Poslovnik o radu Koordinacije za izradu i provedbu Straegije razvoja UAR