GRADSKO VIJEĆE / Ponedjeljak, 23. svibnja 2016.

Godina III - broj 8.Na temelju članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14 i 7/16 – pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 19. svibnja 2016. godine, donijelo je

 

 

O D L U K U
o stavljanju izvan snage
Odluke o imenovanju Zapovjedništva civilne zaštite Grada Rijeke

 

 

 

Članak 1.

 

Ovom Odlukom stavlja se izvan snage Odluka o imenovanju Zapovjedništva civilne zaštite Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 5/11).

 

 

Članak 2.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

 

KLASA: 021-05/16-01/45
URBROJ: 2170-01-16-00-16-2
Rijeka, 19. svibnja 2016.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednica
Gradskog vijeća
Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.